Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa pomocy dydaktycznych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej treści pisma ustawą Pzp, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568223-N-2020 z dnia 30.07.2020 r. na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych. 

Szczegółowe informacje o ofertach w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566205-N-2020 z dnia 24.07.2020 r. na wykonanie zadania pn.: „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 2005/33 w miejscowości”. Szczegółowe informacje dotyczące ofert znajdują się na BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części

Loga sponsorów

Zamawiający informuje iż postępowanie "Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego" zostało unieważnione dla każdej z części zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia dostępne na stronie BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Loga sponsorów

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej treści pisma ustawą Pzp, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 559292-N-2020 z dnia 08.07.2020 r. na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Szczegółowe informacje na BIP

Informacja z otwarcia ofert - dostawa pomocy dydaktycznych

Loga sponsorów

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 19.08.2020 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568223-N-2020 z dnia 30.07.2020 r. na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” - szczegółowe informacje dostępne na BIP

Informacja z otwarcia ofert - Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. dokonano otwarcia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont Nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 2005/33 w miejscowości Zakrzów. Szczegółowe informacje dotyczące ofert dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 568223-N-2020 z dnia 2020-07-30 r. - dostawa pomocy dydaktycznych

Loga sponsorów

Gmina Stryszów zaprasza do składania ofert w zadaniu - Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o  zamówieniu na BIP

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na dostawę i montaż wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej do SP w Łękawicy

Wójt Gminy Stryszów informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytana ofertowego na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szczegółowe informacje o wyborze oferty na BIP

Informacja z otwarcia ofert - dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Loga sponsorów

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 21.07.2020 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 559292-N-2020 z dnia 08.07.2020 r. na realizację zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej 

Informacje o ogłoszeniu - Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki

Loga sponsorów

Zapraszamy do składania ofert na zadanie Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o zadaniu na BIP

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - przebudowa (modernizacja) dróg gminnych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadań:

  1. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 470863K Stronie „Zaglinka” w km: 0+320 - 0+510.
  1. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 470898K Dąbrówka „Ostałowa Osiedle” w km: 0+000 – 0+140.

Szczegółowa informacja dostępna na na BIP

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Loga sponsorów

Zapraszamy do składania ofert . Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu nr 559292-N-2020 z dnia 2020-07-08 r. Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne na BIP

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej

Wójt Gminy Stryszów informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie usług pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka-Wczasowo Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica”

Szczegółowa informacja z wyboru ofert dostepna na BIP

Otwarcie ofert w zamówieniu "Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego"

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 09.06.2020 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540131-N-2020 z dnia 15.05.2020 r. na realizację zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacja z otwarcia ofert dostępna na BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 527856-N-2020 z dnia 2020-04-10 r. na realizację zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo- Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo - Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica”  dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarne

Zapraszamy do składania ofert  na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo - Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica”

 Nadzór inwestorski będzie sprawowany nad następującymi zadaniami:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie

Szczegóły ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

Wójt Gminy Stryszów informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej