WYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro NAZWA ZADANIA: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazały się wyjaśnienia do :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
POBIERZ ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA 1- PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA 2- PDF


 

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazały się wyjaśnienia do :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
POBIERZ ZAŁĄCZNIK - PDF


 

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazało się :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
WIĘCEJ NA BIP - LINK

DO POBRANIA - Pełna treść zapytania ofertowego z załącznikami - PDF

                        Załącznik nr 1e do SIWZ - xls

 

Wyjaśnienia dot. postępowania „Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” og

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów opublikowano wyjaśnienia dot. przetargu :
Ogłoszenie nr 541087-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.
Gmina Stryszów: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie realizowana w ramach Projektu
pn. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu,
Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie


POBIERZ PLIK WYJAŚNIENIA DOCX LUB WEJDZ NA STRONĘ BIP - LINK

Wójt Gminy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest

Stryszów, dnia 29.01.2018r.

IiR.6233.3.2018

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym na realizację usługi pn.: ,,Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.
Wybrano ofertę firmy :

Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”
mgr inż. Radosław Rokosz
os. 1000-Lecia 35/16
31-610 Kraków
Cena brutto za 1 Mg wybranej oferty wynosi 298,08 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 8/100 )

DO POBRANIA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - PDF