Informacja o wyborze oferty - Dostawa i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem

Wójt Gminy Stryszów informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zadanie pn. Dostawa i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem w Projekcie: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert - dostawa i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem

Loga sponsorów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na Dostawę i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem w Projekcie: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu.

Szczegółowe informacje na BIP

Dostawa i wdrożenie Systemu eRada - przedłużenie terminu i odpowiedzi do pytań

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania Wykonawców. Zamawiający na podstawie pkt. 6.5.2 ppkt. 15 i 16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności udziela odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie pkt. 6.5.2 ppkt. 15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydłuża termin składania ofert do dnia 30 grudnia 2020 roku do godziny 13.00.

Szczegółowe informacje na BIP

Informacja o wyborze oferty - dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym

Wójt Gminy Stryszów informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: „Dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Stryszów” w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu części postępowania

Loga sponsorów

Przedmiot postępowania: Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

Dostawa i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem

Zapraszamy do składania ofert w zamówieniu na dostawę i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem w Projekcie: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zapytanie ofertowe - zwierzęta

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.:

  1. Zadanie nr 1 „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Stryszów”.
  2. Zadanie nr 2„Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym”.
  3. Zadanie nr 3 „Odbiór, transport i unieszkodliwianie sztuk padłych zwierząt z terenu Gminy Stryszów”.

Szczegółowe informacje i warunki oferty w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 595207-N-2020 z dnia 22.10.2020 r. na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybrano ofertę firmy: Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Środowisko" w Stryszowie Sp. z o.o. Stryszów 600, 34-146 Stryszów

Szczegółowe informacje o wyborze w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15.09.2020 r. pod nr 2020/S179-432395 na wykonanie usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszów, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Szczegółowe informacje na temat wybranych ofert na stronie BIP

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 17.11.2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 605733-N-2020 z dnia 03.11.2020 r. na zadanie pn. Doposażenie Serwerowni i stanowisk pracowniczych, Szkolenie Administratora, do Projektu pn.: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje z otwarcia ofert dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 13.11.2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 595207-N-2020 z dnia 22.10.2020 r. na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej nr 470338K Łękawica Od Lipy do Rynku

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 592084-N-2020 z dnia 01.10.2020 r. na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 470338K Łękawica Od Lipy do Rynku w km: 0+000 - 0+689 w miejscowości Łękawica, Gmina Stryszów, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru ofert w Biuletynie Informacji Publicznej

Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki

Zapraszamy do składania ofert w zamówieniu na zadanie

Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacja dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Doposażenie Serwerowni i stanowisk pracowniczych, Szkolenie Administratora

Gmina Stryszów zaprasza do składania ofert w zadaniu: Doposażenie Serwerowni i stanowisk pracowniczych, Szkolenie Administratora do Projektu pn.: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Stryszów zaprasza do uczestnictwa w zamówieniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica. 

Szczegółowe informacje o zamówieniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 20 października 2020 r. dokonano otwarcia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszów.

Szczegóły na BIP 

Informacja z otwarcia ofert - remont drogi gminnej

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 16.10.2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 592084-N-2020 z dnia 01.10.2020 r. na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 470338K Łękawica Od Lipy do Rynku w km: 0+000 - 0+689 w miejscowości Łękawica, Gmina Stryszów. 

Szczegółowe informacje na BIP 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa pomocy dydaktycznych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej treści pisma ustawą Pzp, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568223-N-2020 z dnia 30.07.2020 r. na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych. 

Szczegółowe informacje o ofertach w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566205-N-2020 z dnia 24.07.2020 r. na wykonanie zadania pn.: „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 2005/33 w miejscowości”. Szczegółowe informacje dotyczące ofert znajdują się na BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części

Loga sponsorów

Zamawiający informuje iż postępowanie "Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego" zostało unieważnione dla każdej z części zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia dostępne na stronie BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Loga sponsorów

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej treści pisma ustawą Pzp, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 559292-N-2020 z dnia 08.07.2020 r. na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Szczegółowe informacje na BIP

Informacja z otwarcia ofert - dostawa pomocy dydaktycznych

Loga sponsorów

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 19.08.2020 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568223-N-2020 z dnia 30.07.2020 r. na realizację zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” - szczegółowe informacje dostępne na BIP

Informacja z otwarcia ofert - Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. dokonano otwarcia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont Nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 2005/33 w miejscowości Zakrzów. Szczegółowe informacje dotyczące ofert dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej