O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica.

  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie uchwały nr XIII/112/2016 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica w zakresie przeznaczenia części terenów upraw polowych (bez zabudowy) na tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Stryszowie, 34 -146 Stryszów 149,                 w terminie do dnia 25 maja 2016r.
Wnioski wykraczające poza zakres zmiany określonej w wyżej wymienionej uchwale Rady Gminy nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa  Leśnica w zakresie przeznaczenia części terenów upraw polowych (bez zabudowy) na tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy zagrodo-wej  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie  w Urzędzie Gminy w Stryszowie, 34 -146 Stryszów 149, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia       18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 25 maja 2016r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stryszów.