Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

ZMIANA PRZEZNACZENIA TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 I. PODSTAWA PRAWNA:

Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stryszów.

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12) oraz strona internetowa www.stryszow.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Dziennik podawczy Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2)

IV.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12)  tel. (33) 879 74 12

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek, do którego należy dołączyć mapę ewidencyjną w skali 1:1000 lub 1:2000  z zaznaczoną działką  /działkami/.

VI.   OPŁATY:

Brak opłat.

 

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki /działek/ nie stanowi podstawy prawnej do zmiany ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) wniosek do planu składa się – w określonym terminie - w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Stryszowie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

 

VIII.   TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

IX.   INNE INFORMACJE

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego został objęty cały obszar Gminy Stryszów.