Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj

 

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 I. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 30 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami)

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12) oraz strona internetowa www.stryszow.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Dziennik podawczy Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2)

IV.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12)  tel. (33) 879 74 12

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek, do którego należy dołączyć wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, obejmującej przedmiotową działkę /działki/ - w przypadku podziału  nieruchomości.

VI.   OPŁATY:

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami) podlega tej opłacie.

Obowiązujące stawki opłaty skarbowej (zgodnie z załącznikiem część I pkt 51 do w/w ustawy o opłacie skarbowej) to:

1)     od wypisu do 5 stron – 30 zł

powyżej 5 stron –  50 zł

2)     od wyrysu za każdą całą lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie

formatu A4 – 20 zł,

nie więcej niż – 200 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od złożenia wniosku. Wypis i/lub wyrys z mpzp jest odbierany osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłany pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

VIII.   TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

IX.   INNE INFORMACJE

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2).