Wydanie zaświadczenia o zgodności mierzonego sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Z USTALENIAMI  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 I. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 217 §1 i §2 pkt.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art.71 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12) oraz strona internetowa www.stryszow.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Dziennik podawczy Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2)

IV.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12)  tel. (33) 879 74 12

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek, do którego należy dołączyć mapę ewidencyjną w skali 1:1000 lub 1:2000 – z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem inwestycji lubmapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem inwestycji oraz zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami.

 

VI.   OPŁATY:

Opłata skarbowa – 17 zł za wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem część II pkt 21 do  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami).

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

VIII.   TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

IX.   INNE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2). Zaświadczenie wydaje się na podstawie ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.