Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA BUDYNKU

 

 I. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 47a ust.1 pkt 1 i art. 47a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12) oraz strona internetowa www.stryszow.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Dziennik podawczy Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2)

IV.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12)  tel. (33) 879 74 12

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów Dz. U. z 2012 r. poz. 125) do którego należy dołączyć kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu) na której kolorem (podać jakim kolorem) wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

Ponadto prosimy o dołączenie:

1)     Budynek wybudowany:  

Mapę uzupełniającą pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów - w celu lokalizacji budynku (w przypadku braku mapy uzupełniającej pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów, należy dołączyć  aktualny pełny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz mapę inwentaryzacji powykonawczej dla przedmiotowego budynku, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

 

2)     Budynek będący w trakcie budowy:

·     Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości – aktualny pełny wypis
z rejestru gruntów,

·     Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,

·     Mapa z projektem zagospodarowania terenu - w celu lokalizacji budynku.

 

3)     Budynek prognozowany do wybudowania *

·     Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości – aktualny pełny wypis
z rejestru gruntów.

* – numer porządkowy dla budynku prognozowanego do wybudowania może być nadany w przypadku, gdy działka na której ma być budynek wybudowany znajduje się w terenie przeznaczonym pod przedmiotową zabudowę, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

VI.   OPŁATY:

Opłata skarbowa: Brak

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od złożenia wniosku. Zawiadomienie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

VIII.   TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

IX.   INNE INFORMACJE

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2).