Rozgraniczenie nieruchomości

 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz.453)

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12) oraz strona internetowa www.stryszow.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Dziennik podawczy Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2)

IV.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji i Rozwoju, Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami (I piętro, pok. 12)  tel. (33) 879 74 12

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Złożyć wniosek – wg załączonego wzoru, do którego należy dołączyć:

1.   dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będących przedmiotem rozgraniczenia,

2.   kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna (oryginał do wglądu),

3.   wypis z rejestru gruntów (dla działek rozgraniczanych i sąsiednich),

4.   wskazanie przez wnioskodawcę geodety uprawnionego wyrażającego zgodę w formie pisemnej na przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych w terenie.

VI.   OPŁATY:

Wydanie decyzji – 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami): część I pkt 53 - kwit opłaty należy dołączyć do wniosku.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Uprawomocnienie decyzji - 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami) - część II pkt  21 pkt 7.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie tut. urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stryszowie – PKO BP o/Wadowice nr: 19 1020 1433 0000 1002 0042 6114.

 

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego (na które nie służy zażalenie ) – do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości – do 30 dni od złożenia przez geodetę zatwierdzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu rozgraniczeniowego.

 

VIII.   TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia granic może żądać w terminie 14 dni od jej  otrzymania przekazania sprawy do sądu.

Od decyzji umarzającej postępowanie stronie przysługuje za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszów odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 
w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX.   INNE INFORMACJE

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Wynikiem prowadzonego postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości, w przypadku sporu co do przebiegających linii granicznych następuje umorzenie postępowania administracyjnego i sprawa z urzędu zostaje przekazana do sądu.

  W przypadku zawarcia ugody przed geodetą postępowanie administracyjne zostaje umorzone.