Ogłoszenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie Uchwały Nr XXVII/225/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów

Ogłoszenie Wójta Gmina Stryszów

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie
Uchwały Nr XXVll/225/2017 z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Zakrzów

  • Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149 oraz na stronie internetowej Urzędu (Biuletyn Informacji Publicznej).
  • Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zm.), każdy ma prawo do wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niego wypisów i wyrysów.