O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów

Stryszów, dnia 13 lipca 2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) oraz Uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 13 kwietnia 2016r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca 2017r. do dnia 18 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stryszów, z podaniem imienia i nazwiska lub na-zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2017r.


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz.353 ze zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko.
Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stryszów 149 (pokój nr 12), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w terminie do dnia 1 września 2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stryszów.