Ogłoszenie Wójta Gminy

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie uchwały Nr VII/54/2015 z dnia 22 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszów dla obszaru sołectwa Zakrzów

  • Z treścią wyżej wymienionej zmiany Studium oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszów (Biuletyn Informacji Publicznej).
  • Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. z 2015r., poz. 199), każdy ma prawo do wglądu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszów i otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

LINK DO BIP - UCHWAŁA Nr VII/54/2015