OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszów dla obszaru sołectwa Zakrzów - 23.03.2015r.