Ogłoszenie Wójta Gminy

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie uchwały Nr VII/54/2015 z dnia 22 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszów dla obszaru sołectwa Zakrzów

Czytaj więcej...