OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów, sporządzonego na podstawie uchwały nr XXIX/243/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja do 19 czerwca 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34 – 146 Stryszów, w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów na stronie internetowej bip.malopolska.pl/ugstryszow

 

Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Stryszów. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 roku, w budynku LKS Chełm Stryszów, Stryszów 542, 34 – 146 Stryszów, o godzinie 16.00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stryszów na piśmie na adres Urzędu Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34 – 146 Stryszów lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 roku.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej. 

Uwagi, w trybie art. 39. ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 12 lipca 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

1)     w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34 – 146 Stryszów, lub:

2)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub:

3)     osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34 – 146 Stryszów, w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stryszów.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugstryszow,a,1596949,klauzula-informacyjna-stosowana-przy-pobieraniu-danych-bezposrednio-od-osoby-petenciklienci-ug-strys.html oraz na stronie internetowej gminy: www.stryszow.pl 

a także w Urzędzie Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34 – 146 Stryszów.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów została udostępniona Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Stryszów pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugstryszow,m,320660,polityka-bezpieczenstwa.html

oraz Informacja Wójta Gminy Stryszów o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugstryszow,m,320751,informacja-wojta-gminy-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-w-toku-postepowan-planistycznych.html

 

 

Wójt Gminy Stryszów