Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie ponowne - 12 lipca 2020 r.

WYNIKI

L.p.

Kandydaci

Obwód nr 1 ŁĘKAWICA

Obwód nr 2 DĄBRÓWKA

Obwód nr 3 STRYSZÓW

Obwód nr 4 ZAKRZÓW

Obwód nr 5 STRONIE

OGÓŁEM GMINA STRYSZÓW

%

1

DUDA Andrzej Sebastian

505

255

663

460

613

2496

66,19

2

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

346

102

381

227

219

1275

33,81

   

851

357

1044

687

832

3771

100,00

FREKWENCJA WYBORCZA W GMINIE STRYSZÓW

L.p.

OBWÓD

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%

 

1.

Obwód Nr 1  - ŁĘKAWICA

1148

858

74,74

 
 

2.

Obwód Nr 2 - DĄBRÓWKA

542

363

66,97

 
 

3.

Obwód Nr 3 - STRYSZÓW

 1618

 1038

64,15

 
 

4.

Obwód Nr 4 - ZAKRZÓW

958

679

70,88

 
 

5.

Obwód Nr 5 - STRONIE

1202

829

68,97

 
 

OGÓŁEM GMINA STRYSZÓW

3850

2729

70,88

 
 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12lipca 2020 r. kandydują:

 1. DUDA Andrzej Sebastian
 2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

WYNIKI - GMINA STRYSZÓW Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 r. - I tura

L.p.

Kandydaci

Obwód nr 1 ŁĘKAWICA

Obwód nr 2 DĄBRÓWKA

Obwód nr 3 STRYSZÓW

Obwód nr 4 ZAKRZÓW

Obwód nr 5 STRONIE

OGÓŁEM GMINA STRYSZÓW

%

1

BIEDROŃ Robert

4

1

11

5

7

28

0,8

2

BOSAK Krzysztof

54

34

79

38

65

270

7,5

3

DUDA Andrzej Sebastian

407

212

566

386

517

2088

58,0

4

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

127

48

108

87

69

439

12,2

5

JAKUBIAK Marek

1

1

2

1

0

5

0,1

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

15

3

24

22

33

97

2,7

7

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

0

0

1

0

1

2

0,1

8

TANAJNO Paweł Jan

2

1

1

0

1

5

0,1

9

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

195

49

193

110

105

652

18,1

10

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

3

0

0

0

0

3

0,1

11

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

1

0

4

3

2

10

0,3

 

 

809

349

989

652

800

3599

100,00

Pierwsze posiedzenia komisji wyborczych

Gm. Stryszów

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce:Sala sesyjna Urzędu Gminy w Stryszowie 34-146 Stryszów 149

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

Nr 2

Miejsce:Sala sesyjna Urzędu Gminy w Stryszowie 34-146 Stryszów 149

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

Nr 3

Miejsce:Sala sesyjna Urzędu Gminy w Stryszowie 34-146 Stryszów 149

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Nr 4

Miejsce:Sala sesyjna Urzędu Gminy w Stryszowie 34-146 Stryszów 149

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Nr 5

Miejsce:Sala sesyjna Urzędu Gminy w Stryszowie 34-146 Stryszów 149

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Stryszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stryszów z dnia 12 czerwca 2020 r. o siedzibach obwodowych komisji

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stryszów

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz
z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r.
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Stryszów podaje
do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Łękawica

 

Szkoła Podstawowa w Łękawicy,
Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna

2

Dąbrówka

 

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce,
Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów

Znak niepelnosprawności

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Stryszów

 

Szkoła Podstawowa w Stryszowie,
Stryszów 90, 34-146 Stryszów

 

4

Zakrzów

 

Szkoła Podstawowa w Zakrzowie,
Zakrzów 131, 34-145 Stronie

Znak niepelnosprawności

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Stronie, Leśnica

 

Szkoła Podstawowa w Stroniu,
Stronie 67, 34-145 Stronie

Znak niepelnosprawności

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu
za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej
do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stryszów
najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Stryszów

/-/ Szymon Duman

Zawiadomienie - spisy wyborców

Stryszów 08.06.2020r.

Uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Stryszów - pokój Nr 3 w dniach: 09 – 19 czerwca 2020r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Szymon Duman

INFORMACJA Wójta Gminy Stryszów z dnia 9 marca 2020 r.   w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  

 

Miejscowość

Lokalizacja tablicy informacyjnej

Łękawica

 • przy szkole podstawowej,
 • w centrum, przy sklepie spożywczym (skrzyżowanie na Zagórze),
 • przy kościele parafialnym.

Dąbrówka

 • przy pawilonie i sklepie spożywczym,
 • przy skrzyżowaniu, przystanek autobusowy.

Stryszów

 • przy szkole podstawowej,
 • przy budynku remizy OSP/most,
 • przy sklepie spożywczym MAKS.

Zakrzów

 • przy budynku remizy OSP,
 • przy szkole podstawowej.

Stronie

 • przy  świetlicy wiejskiej (Hulajbuda),
 • w centrum przy przystanku autobusowym.

Leśnica

 • w centrum, przy świetlicy wiejskiej.

  

 

 

Wójt Gminy

(-) Szymon Duman