Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie oraz kalendarz wyborczy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Stryszowie w okręgu wyborczym nr 11.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 22 marca 2020 roku.

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Stryszów i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski

(-) Piotr Ćwik

Załącznik do zarządzenia (nr poz. Rej. 598/19) Wojewody Małopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych *

Treść czynności

do 9 stycznia 2020 r.

 • opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Stryszów

do 27 stycznia 2020 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Stryszów o okręgu wyborczym nr 11, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 6 lutego 2020 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

do 11 lutego 2020 r.

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

do 16 lutego 2020 r.

do godz. 2400

 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie list kandydatów na radnego

do 21 lutego 2020 r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Stryszów, w formie obwieszczenia, informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie III o numerze i granicach obwodu głosowania nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

do 1 marca 2020 r.

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego

 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Stryszowie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego

 • sporządzenie spisu wyborców

 • przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 7 marca 2020 r.

 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do 13 marca 2020 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

20 marca 2020 r.

godz. 2400

 • zakończenie kampanii wyborczej

21 marca 2020 r.

 • przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 spisu wyborców

22 marca 2020 r.

godz. 700-2100

 • głosowanie

*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Zapraszamy do zapoznania się treścią ZARZĄDZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie wraz z kalendarzem wyborczym w wersji pdf