Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie oraz kalendarz wyborczy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Stryszowie w okręgu wyborczym nr 11.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 22 marca 2020 roku.

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Stryszów i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski

(-) Piotr Ćwik

Kalendarz wyborczy