Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III o komitetach wyborczych

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 19 października 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY”;

  • skrót nazwy: KWW „RAZEM DLA GMINY”;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Agnieszka Stawowy;
  • siedziba Komitetu: Zakrzów 101, 34-45 Stronie;
  • obszar działania Komitetu: Gmina Stryszów.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 19 marca 2020 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy w Stryszowie w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 22 marca 2020 r.

Na podstawie art. 434 § 2 i art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

W okręgu wyborczym nr 11, utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Stryszowie, obejmującym 1 mandat, wobec złożonych rezygnacji z kandydowania przez wszystkich kandydatów na radnych i unieważnienia zarejestrowanych list, wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie w dniu 22 marca 2020 roku nie przeprowadza się.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

(-) Grażyna Kumorowska

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 19 lutego 2020 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 22 marca 2020 roku

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 22 marca 2020 roku

Okręg wyborczy Nr 11

  1. STAWOWY Agnieszka, lat 35, zam. Zakrzów zgłoszona przez KWW „RAZEM DLA GMINY” - Lista nr 1
  2. STAWOWY Mariusz Jan, lat 36, zam. Zakrzów zgłoszony przez KWW NASZA GMINA STRYSZÓW - Lista nr 2

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

(-) Grażyna Kumorowska

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie z dnia 19 lutego 2020 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 22 marca 2020 roku

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie zarządzonych na dzień 22 marca 2020 roku.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY”

2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA STRYSZÓW

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie

(-) Grażyna Kumorowska

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w STRYSZOWIE - DYŻUR

Gminna Komisja Wyborcza w Stryszowie informuje,  że w dniach: 14  lutego 2020  r. (piątek ) od godz. 15.00 do godz. 18.00 oraz 17  lutego 2020 r. ( poniedziałek ) od godz. 17.00 do godz. 24.00  będzie pełnić swój dyżur dotyczący przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Grażyna Kumorowska

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie oraz kalendarz wyborczy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stryszowie

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Stryszowie w okręgu wyborczym nr 11.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 22 marca 2020 roku.

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Stryszów i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski

(-) Piotr Ćwik

Kalendarz wyborczy