INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ) zawiadamiam, że spisy wyborców sporządzone dla wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zostaną udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy Stryszów nr 149 pokój nr 3 od dnia 23 września do 7 października 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

                                                                                             

                                                                                              Wójt Gminy Stryszów

                                                                                               /-/ Szymon Duman