INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 8 października 2019 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Łękawica

Szkoła Podstawowa w Łękawicy, Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna

2

Dąbrówka

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów

3

Stryszów

Szkoła Podstawowa w Stryszowie, Stryszów 90, 34-146 Stryszów

4

Zakrzów

Szkoła Podstawowa w Zakrzowie, Zakrzów 131, 34-145 Stronie

5

Stronie, Leśnica

Szkoła Podstawowa w Stroniu, Stronie 67, 34-145 Stronie

 

 

Komisarz Wyborczy

w Krakowie III

/-/ Bartłomiej Migda

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYSZÓW o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ) zawiadamiam, że spisy wyborców sporządzone dla wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zostaną udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy Stryszów nr 149 pokój nr 3 od dnia 23 września do 7 października 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

                                                                                             

                                                                                              Wójt Gminy Stryszów

                                                                                               /-/ Szymon Duman

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Stryszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 3, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie.

§ 3

W dniu 18.09.2019. r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 4

- Nr 5.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda

 

 

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Urząd Gminy Stryszów informuje, iż do dnia 13 września 2019 r. (piątek) do godz. 14.00 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Stryszów.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje zarówno pełnomocnikom komitetów wyborczych, jak i wyborcom, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Druki zgłoszeń kandydata można pobrać w zakładce WYBORY ze strony stryszow.pl

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (komitet wyborczy)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (wyborca w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego – uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego)

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy, za pośrednictwem Urzędu Gminy ‐ w siedzibie Urzędu, pokój nr 12 (I piętro) ‐ w godzinach pracy Urzędu.

Dyżury Urzędnika Wyborczego:

  • poniedziałek – 9 września od godz. 16.00 do godz. 18:00

  • środa - 11 września od godz. 15.30 do godz. 17:00

  • piątek - 13 września od godz. 13.00 do godz. 14:00