RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 22 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r.  w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Ponadto zaproszenie do konsultacji programu zostało wysłane pocztą elektroniczną i tradycyjną do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stryszów. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.  

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10  Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski