Roczny program współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 

UCHWAŁA Nr XVIII/150/2016

Rady Gminy w Stryszowie

z dnia 16 listopada 2016 r.

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Rada Gminy w Stryszowie

u c h w a l  a

co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r., określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Stryszów do realizacji rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Żmija

 

Załącznik do Uchwały
Nr XVIII/150/2016

Rady Gminy w Stryszowie

z dnia 16 listopada 2016 r.

 

 

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY  

Samorządu Gminy Stryszów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego

na 2017 r.

 

Wprowadzenie

 

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinny wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny
i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Przy czym
w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej.

Wyrazem dążenia Gminy Stryszów do szeroko pojętej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

Podstawą przygotowania rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

 

 

 1. Cel główny i cele szczegółowe programu

 

Celem głównym Programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą Stryszów a organizacjami pozarządowymi dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

Celami szczegółowymi programu są:

 • wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców, przez wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań, na zasadach określonych ustawą,
 • integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.

 

 1. Zasady współpracy

 

Współpraca Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu
o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności:

 1. Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
 2. Zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
 3. Zasada suwerenności oznacza, że strony maja prawo do niezależności i odrębności
  w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów
  i zadań.
 4. Zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności, wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych.
 5. Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielenia tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne,
  a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
 6. Zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej
  z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne
  i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

III.  Zakres przedmiotowy 

 

Program reguluje na najbliższy rok współpracę pomiędzy Gminą Stryszów
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres, zasady oraz formy tej współpracy. Ponadto program określa sposób realizacji
i oceny programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.  

Przedmiotem współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi
w 2017 r. będą następujące rodzaje zadań:

 1. Zadania publiczne wynikające z 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2017 r. przewiduje się zlecenie
  w trybie wynikającym z w/w ustawy  do realizacji zadań publicznych z zakresu:
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, (art. 4 ust. 1 pkt. 17 u o d p p i o w),
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, (art. 4 ust. 1 pkt. 15 u o d p p i o w),
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, (art. 4 ust. 1 pkt. 10 u o d p p i o w),
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, (art. 4 ust. 1 pkt. 13 u o d p p i o w).
 1. Zadania służące rozwojowi sportu w gminie Stryszów - zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. na warunkach i w trybie określonymi w Uchwale Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie
  z dnia 28 grudnia 2010 r. Zadania z zakresu rozwoju sportu mają służyć realizacji celu publicznego w zakresie:
 • poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Stryszów,
 • zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

 

 1. Formy współpracy

 

Współpraca Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. będzie miała charakter finansowy i pozafinansowy.

 

 1. Współpraca finansowa będzie realizowana poprzez:
 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wynikających z 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wspieranie finansowe realizacji zadań służących rozwojowi sportu w gminie Stryszów na zasadach określonych w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. i w Uchwale Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

Zadania publiczne wynikające z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a wymienione w pkt. III.1 niniejszego programu będą zlecane na warunkach i w trybach wynikających z przedmiotowej ustawy. Zlecenie ich realizacji może mieć formy:

 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Stryszów będą finansowo wspierane zgodnie
z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. na warunkach i w trybie określonym w Uchwale Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

 1. Współpraca pozafinansowa będzie realizowana poprzez:
 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
  w celu zharmonizowania tych kierunków;
 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • promocję działalności organizacji pozarządowych oraz innych podmioty prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć zgodnych
  z działalności statutową organizacji.
 • udostępnianie lokalu na spotkania - organizacjom i grupom nieformalnym nie dysponującym własnym lokalem, użyczanie sprzętu.

 

 1. Priorytetowe zadania publiczne

 

            Ustala się na 2017 rok następujące zadania priorytetowe gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

 1. zadania sprzyjające rozwojowi sportu w gminie Stryszów,
 2. zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 3. zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 5. zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 6. zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

          

            W ramach wyżej wymienionych zadań priorytetowych mogą być realizowane projekty
z zakresu:

 1. poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Stryszów oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe, w tym:
 • przygotowań klubu sportowego do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
 • udział klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
 • utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
 • zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu;
 • organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;
 1. organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym, ponadgminnym i powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci
  i młodzieży, (turnieje, wyścigi kolarskie, rozgrywki międzyszkolne, itp.),
 2. organizacji innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Stryszów, (dzieci i młodzieży oraz seniorów) w tym zajęć fitness, kursów nauki jazdy na nartach, kursów nauki pływania itp.
 3. aktywizacji środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji w tym organizacji szkolenia sportowego dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sekcjach sportowych; organizacji współzawodnictwa w różnych sekcjach sportowych,
 4. organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia,  
 5. organizacji innych form aktywizacji i integracji mieszkańców w tym osób w wieku emerytalnym, rozwój społeczności lokalnych poprzez organizację spotkań integracyjnych kgw, seniorów, warsztatów kulinarnych, warsztatów szycia, haftu, pokazów zdrowej żywności itp.

 

W/w zadania będą zlecane do realizacji w trybie określonym w rozdziale VII niniejszego programu w miarę posiadanych środków na ich realizację zabezpieczonych w budżecie gminy Stryszów.

 

 1. Okres realizacji programu

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2017 obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

 

VII. Sposób realizacji programu

 

 1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA:

 

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych wynikających z art. 4 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

            Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują  inny tryb zlecania.

            W 2017 r. planuje się ogłosić jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, określonych w rozdziale V niniejszego programu, wynikających z art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konkurs będzie ogłoszony z co najmniej 21 – dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego musi spełnić następujące warunki:

 1. złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofertę, spełniającą warunki, określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. realizować zadanie zgodnie z umową,
 3. złożyć sprawozdanie z realizacji zadania w terminie określonym w umowie.

Decyzję o przyjęciu zadania publicznego do realizacji i przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy, które określi regulamin jej działania oraz kryteria wyboru ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w formie zarządzenia wójta gminy, które podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o ofertach zadań publicznych wybranych do realizacji zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Stryszowie.

Formę i terminy przekazywania dotacji określać będzie umowa podpisywana pomiędzy organizacją realizującą zadanie a Gminą Stryszów.

Organizacje pozarządowe w okresie otrzymywania dotacji będą zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Stryszów.

Organizacje, które uzyskały dotację po zakończeniu realizacji zadania publicznego będą zobowiązane w terminie określonym w umowie do złożenia sprawozdania z realizacji zadania według obowiązującego wzoru.

Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

Na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy jednostki samorząd terytorialnego może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 • łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w w/w trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3.

Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • opis zadania publicznego,
 • szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania.

W tym przypadku organ administracji publicznej w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca  od dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego i informuje
o rozstrzygnięciu zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy.

 

Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:

 • zakupy gruntów,
 • działalność gospodarczą,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
 • działalność partii politycznych,
 • działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 • działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

 

 1. Wspieranie finansowe zadań służących rozwojowi sportu w gminie Stryszów, wynikające z ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Wspieranie finansowe zadań służących rozwojowi sportu w gminie Stryszów będzie obejmowało dotowanie zadań z zakresu rozwoju sportu mających służyć realizacji celu publicznego w zakresie:

 • poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Stryszów,
 • zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

Dotacje będą przekazywane zgodnie z warunkami i trybem określonym w Uchwale Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Wójt Gminy. Wnioski o wsparcie składane są
w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie wnioskodawcy w zakresie projektu
o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

 • przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
 • udział klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
 • utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;
 • zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu;
 1. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy;
 2. opłaty statutowej i delegacji sędziowskich.

Z dotacji na rozwój sportu nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy
  o udzielanie dotacji,
 • wypłaty stypendiów sportowych.

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę  w szczególności:

 1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
 2. przedstawioną kalkulację kosztów;
 3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
 4. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
 5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się na stronie internetowej Gminy.

 

 1. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA:

 

Jedną z form współpracy pozafinansowej samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. będzie wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania. Taka współpraca będzie obejmowała ewentualne organizowanie oraz współorganizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi o charakterze konsultacyjnym, doradczym, w celu wymiany informacji na temat planowanych kierunków działań.

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w szczególności dotyczących działalności statutowej tych organizacji będzie realizowane przez organizację konsultacji społecznych zgodnie z regulaminem Konsultacji Społecznych określonym Uchwałą  Nr XXX/193/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 maja 2010 r.

Promocja działalności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odbywać się będzie poprzez zamieszczanie, udostępnianie na stronie internetowej gminy oraz w lokalnych mediach informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe a także promowanie bieżącej działalności statutowej.

Pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego kontaktów ponadgminnych
i międzynarodowych
będzie realizowana m.in. poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom
i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych. Pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć zgodnych
z działalności statutową organizacji będzie polegała na pomocy w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, dokumentów rozliczeniowych, pomoc w uzyskaniu wymaganych załączników do wniosku w tym interpretacji prawnych, pomoc w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym udzielanie pożyczek na prefinansowanie projektów czy zabezpieczenie wkładu własnego.

Władze gminy umożliwią nieodpłatne wykorzystanie sprzętu komputerowego, multimedialnego do przeprowadzania prezentacji, korzystanie z sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Stryszowie na organizowanie spotkań i szkoleń związanych z realizacją zadań publicznych.

 

VIII. Wysokość środków przeznaczanych na realizacje programu.

 

Na realizację programu w 2017 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości
82 000,00 zł, w tym:

 • 32 000,00 zł na realizację zadań publicznych wynikających z 4  ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (zlecenie zadań w trybie otwartego konkursu ofert).
 • 50 000,00 zł na realizację zadań służących rozwojowi sportu w gminie Stryszów, zgodnie
  z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu może ulec zmianie
w zależności od możliwości budżetowych gminy Stryszów.

 

 1. Sposób oceny realizacji programu

 

         Wskaźnikami efektywności realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi są informacje dotyczące:

 • liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z Gminą Stryszów;
 • liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą Stryszów;
 • wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Samorządu Gminy na realizację tych zadań;
 • liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę Stryszów.

         Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu współpracy zajmuje się właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy Stryszów odpowiedzialny za współpracę
z organizacjami pozarządowymi.

         Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu współpracy w trakcie jego realizacji w ciągu roku budżetowego bezpośrednio do pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uzyskiwane w czasie realizacji programu współpracy informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi.

         W terminie do dnia 31 maja 2018 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy Stryszów sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2017, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających ze współpracy, a także efekty tej współpracy. Ponadto sprawozdanie z realizacji programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 1. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

 

         Prace nad przygotowaniem „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok” zostały zainicjowane poprzez przygotowanie konsultacji projektu programu.

         Harmonogram prac nad przygotowaniem rocznego programu współpracy obejmuje:

 • składanie przez organizacje pozarządowe propozycji do projektu programu współpracy,
 • opracowanie rocznego projektu współpracy,
 • skierowanie rocznego projektu programu współpracy do konsultacji społecznych,
 • rozpatrzenie złożonych opinii i uwag i ich uwzględnienie w projekcie rocznego programu współpracy;
 • przedłożenie rocznego projektu programu współpracy na sesję Rady Gminy
  w Stryszowie.

        

         Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi są prowadzone z inicjatywy Wójta gminy zgodnie
z Regulaminem Konsultacji Społecznych określonym Uchwałą Nr XXX/193/10 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 21 maja 2010 r.

         W konsultacjach rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w zakresie ich działalności statutowej i regulaminu.

         Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą być prowadzone w formach określonych w Regulaminie konsultacji społecznych. Niezależnie od wybranej formy konsultacji społecznych na stronie internetowej gminy publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, forma i tryb konsultacji.

         Po rozpatrzeniu uwag i propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji do projektu rocznego programu współpracy opracowywany jest ostateczny projekt rocznego programu współpracy, który zostaje przedłożony na sesję Rady Gminy w Stryszowie wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

         Po uchwaleniu przez Radę Gminy Stryszów programu współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi, jest on zamieszczany na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

W przypadku zlecania zadań wynikających z  art. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z rocznego programu współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi w celu opiniowania ofert składanych
w otwartych konkursach ofert, Wójt Gminy Stryszów powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;
 • osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3,
  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie; z uwzględnieniem art. 15 ust. 2d ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

            Komisja Konkursowa, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

            Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komisji może zaprosić specjalistę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs,
z głosem doradczym.

            Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób. Członek Komisji będący przedstawicielem oferenta starającego się o przyznanie dotacji nie może brać udziału w pracach Komisji dotyczących opiniowania ofert tego oferenta.

            W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nienależące do jej składu, wykonujące czynności związane z obsługą administracyjną Komisji.

            Z tytułu pracy w Komisji, jej członkowie nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • ocena formalna i merytoryczna ofert; w tym m.in: ocena możliwości realizacji zadania publicznego, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, ocena proponowanej jakości zadania i kwalifikacji osób w nie zaangażowanych, ocena zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego i osobowego, a w przypadku organizacji, które
  w poprzednich latach realizowały zadania publiczne ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania.
 • sporządzenie listy ocenionych ofert,
 • propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

Członkowie komisji rozpatrują oferty oddzielnie dla każdego zadania.

    

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

            Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Wójtowi Gminy Stryszów z propozycją kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert oraz propozycje rozdziału 100% środków zabezpieczonych w budżecie na realizację poszczególnych zadań w ramach konkursu.

 

XII.    Postanowienia końcowe

 

 • Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu Współpracy organizacje pozarządowe mogą składać do Wójta Gminy Stryszów, które  zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu na następne lata.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy
  o finansach publicznych
  , Ustawy o sporcie oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.