ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

 

 

UCHWAŁA Nr IX/79/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Rada Gminy w Stryszowie
u c h w a l  a
co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Roczny program współpracy z samorządu gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. , określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Zobowiązuje się Wójta Gminy Stryszów do realizacji rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego określonego w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IX/79/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 r.   Wprowadzenie

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinny wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny
i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Przy czym
w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Stryszów do szeroko pojętej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY  Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
Podstawą rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


I. Cel główny i cele szczegółowe programu

Celem głównym Programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
Celami szczegółowymi programu są:
-    wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców, przez wspieranie organizacyjne i finansowe ich działań, na zasadach określonych ustawą,
-    integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
-    wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
-    zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.

II.  Zasady współpracy

Współpraca Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności:
1.    Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
2.    Zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
3.    Zasada suwerenności oznacza, że strony maja prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
4.    Zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności, wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych.
5.    Zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielenia tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.
6.    Zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

III.  Zakres przedmiotowy 

Program reguluje na najbliższy rok współpracę pomiędzy Gminą Stryszów a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres, zasady oraz formy tej współpracy. Ponadto program określa sposób realizacji i oceny programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. 
Przedmiotem współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 będzie realizacja zadań publicznych w tym w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

IV. Formy współpracy

Współpraca Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. będzie miała charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca finansowa będzie realizowana poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:
a)    powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)    wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Współpraca pozafinansowa może być realizowana poprzez:
1)    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2)    konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez udostępnianie projektów uchwał w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii,
3)    umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
4)    promocję działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5)    pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych;
6)    udostępnianie lokalu na spotkania - organizacjom i grupom nieformalnym nie dysponującym własnym lokalem, użyczanie sprzętu.

V.  Priorytetowe zadania publiczne

    Ustala się na 2012 rok następujące zadania priorytetowe gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w  art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- w zakresie kultury fizycznej i sportu tj:
a)    upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
b)    organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży,
c)    organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym, ponadgminnym i powiatowym, w tym pod patronatem Wójta Gminy Stryszów,
d)    współzawodnictwo szkół, drużyn sportowych i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji,
e)    organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych;
f)    organizacje rozgrywek mistrzowskich w dyscyplinach sportowych;
g)    organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Stryszów, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,

VI. Okres realizacji programu

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.


VII. Sposób realizacji programu

Zlecanie realizacji zadań publicznych

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują  inny tryb zlecania. Konkurs ogłaszany jest z co najmniej 21 – dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej organu administracji publicznej.
Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego musi spełnić następujące warunki:
a)    złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofertę,  spełniającą warunki, określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)    realizować zadanie zgodnie z umową,
c)    złożyć sprawozdanie z realizacji zadania w terminie określonym w umowie.
Decyzję o przyjęciu zadania publicznego do realizacji i przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.


Komisja Konkursowa oceniając oferty bierze pod uwagę następujące kryteria:
a)    możliwość realizacji zadania przez oferenta – jego zdolność organizacyjna i merytoryczna do realizacji zadania;
b)    finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów, kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonywania
c)    udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania.
d)    racjonalność zaplanowanych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
e)    efektywność zadania – rezultaty realizacji zadania;
f)    atrakcyjność dla beneficjentów;
g)    innowacyjność wyróżniająca projekt na tle propozycji już funkcjonujących;
h)    doświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację w realizacji tego typu przedsięwzięć.


Rozstrzygnięcie konkursu następuje w formie zarządzenia wójta gminy. Decyzje o przyjęciu zadania publicznego do realizacji przekazywana jest oferentom w formie pisemnej. Ponadto pełna lista przyjętych projektów wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz lista projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia (merytoryczne, formalne, finansowe) zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Stryszowie, oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.   
Formę i terminy przekazywania dotacji określać będzie umowa podpisywana pomiędzy organizacją realizującą zadanie a Gminą Stryszów.
Organizacje pozarządowe w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Stryszów.
Organizacje, które uzyskały dotację po zakończeniu realizacji zadania publicznego są zobowiązane w terminie określonym w umowie do złożenia sprawozdania według obowiązującego wzoru.
Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorząd terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:
1)    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2)    zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3)    łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w w/w trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3.
Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • zakupy gruntów,
 • działalność gospodarczą,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
 • działalność partii politycznych,
 • działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 • działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.


Współpraca pozafinansowa

Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania będzie mogło być realizowane poprzez organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi o charakterze konsultacyjnym, doradczym, w celu wymiany informacji na temat planowanych kierunków działań.
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności dotyczących działalności statutowej tych organizacji będzie realizowane przez organizację konsultacji społecznych zgodnie z regulaminem Konsultacji Społecznych określonym Uchwałą  Nr XXX/193/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 maja 2010 r.
Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej będą zawierane na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwale Nr XXX/194/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 maja 2010 r.  w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Promocja działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Gminy Stryszów oraz w lokalnych mediach.
Pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych będzie realizowana m.in. poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom
i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.
Władze gminy umożliwią nieodpłatne wykorzystanie sprzętu komputerowego, multimedialnego do przeprowadzania prezentacji, korzystanie z sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie na organizowanie spotkań i szkoleń związanych z realizacją zadań publicznych.


VIII. Wysokość środków przeznaczanych na realizacje programu.

    Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu w 2012 roku wynosi 10 000 zł. Środki przeznaczone na realizację programu zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Stryszów na 2012 r.


IX.  Sposób oceny realizacji programu.

    Wskaźnikami efektywności realizacji programu współpracy są w szczególności informacje dotyczące:

 • liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z Gminą Stryszów;
 • liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą Stryszów;
 • wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Samorządu Gminy na realizację tych zadań;
 • liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę Stryszów.

    Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu współpracy zajmuje się właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy Stryszów odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
    Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu współpracy w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Gminy Stryszów jak też bezpośrednio do pracownika ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi. Uzyskiwane w czasie realizacji programu współpracy informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi.
    W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy Stryszów sprawozdanie z realizacji programu współpracy, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy Samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających ze współpracy, a także efekty tej współpracy.
Ponadto sprawozdanie z realizacji programu zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

X.   Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

    Prace nad przygotowaniem „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” zostały zainicjowane poprzez  przygotowanie konsultacji projektu programu.
    Harmonogram prac nad przygotowaniem rocznego programu współpracy określił terminy dotyczące:

 • składania przez organizacje pozarządowe propozycji do projektu programu współpracy,
 • opracowania rocznego projektu współpracy,
 • skierowanie rocznego projektu programu współpracy do konsultacji,
 • rozpatrzenia złożonych opinii i uwag i ich uwzględnienie w projekcie rocznego programu współpracy;
 • przedłożenia rocznego projektu programu współpracy na sesję Rady Gminy w Stryszowie.

    Projekt rocznego programu współpracy został opublikowany na stronie internetowej samorządu Gminy Stryszów www.stryszow.pl.
    Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi są prowadzone z inicjatywy Wójta gminy zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych określonym Uchwałą Nr XXX/193/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 maja 2010 r.
    W konsultacjach rocznego programu współpracy samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w zakresie ich działalności statutowej i regulaminu.
    Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą być  prowadzone w formach określonych w Regulaminie konsultacji społecznych. Niezależnie od wybranej formy konsultacji społecznych na stronie internetowej gminy publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, forma i tryb konsultacji.
    Po rozpatrzeniu uwag i propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji do projektu rocznego programu współpracy jest opracowywany ostateczny projekt rocznego programu współpracy, który zostaje przedłożony na sesję Rady Gminy w Stryszowie wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
    Po uchwaleniu przez Radę Gminy Stryszów programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, jest on zamieszczany na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy, wynikających z rocznego programu współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Wójt Gminy Stryszów powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1)    przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;
2)    osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;
3)    w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
        Komisja Konkursowa, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
        Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komisji może zaprosić specjalistę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs, z głosem doradczym.
        Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób. Członek Komisji będący przedstawicielem oferenta starającego się o przyznanie dotacji nie może brać udziału w pracach Komisji dotyczących opiniowania ofert tego oferenta.
        Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie, o bezstronności podczas oceniania ofert.
        W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nienależące do jej składu, wykonujące czynności związane z obsługą administracyjną Komisji.
        Z tytułu pracy w Komisji, jej członkowie nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1)    ocena formalna i merytoryczna ofert;
2)    sporządzenie listy ocenionych ofert,
3)    propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
Członkowie komisji rozpatrują oferty oddzielnie dla każdego zadania.
        Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące wymogi formalne:

 • prowadzenie przez podmiot składający ofertę działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
 • kompletność i poprawność wypełnienia oferty;
 • zgodność ofert z zakresem ogłoszonego konkursu.

        Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji i uzupełnienia dokumentacji.
    Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań
2) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów, kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonywania
3) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania.

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji. Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Wójtowi Gminy Stryszów z propozycją kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert oraz propozycje rozdziału 100% środków zabezpieczonych w budżecie na realizację poszczególnych zadań w ramach konkursu.

XII.    Postanowienia końcowe

1)    Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu Współpracy organizacje pozarządowe  mogą składać do Wójta Gminy Stryszów, które  zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu na następne lata.
2)    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych  oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.