ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE
do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  na 2020 r.

 Wójt Gminy Stryszów informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Prace nad programem będą odbywać się dwuetapowo:

  1. Zbieranie propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań w ramach programu.
  2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych przygotowanego projektu programu.

 W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań w ramach programu pisemnie na adres:

Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149
lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Propozycje do programu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 09.09.2019 r. 

Po upływie terminu zgłaszania propozycji zostanie opracowany projekt Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy w Stryszowie.

Termin konsultacji społecznych zostanie podany w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej gminy. W trakcie trwania konsultacji będzie można jeszcze zgłaszać uwagi i wnioski do programu.  

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Szymon Duman

Stryszów, dnia 26.08.2019 r.

Plik do pobrania: Formularz propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy z OP na 2020 r.       

RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 22 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r.  w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Ponadto zaproszenie do konsultacji programu zostało wysłane pocztą elektroniczną i tradycyjną do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stryszów. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.  

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10  Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

 Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski