RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 11 października 2017 r. do   25  października  2017  roku  w  celu  poznania  opinii  i  uwag  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy  Gminy  Stryszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszów,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  urzędzie  gminy.
Ponadto  zaproszenie  do  konsultacji  programu  zostało  wysłane  pocztą  elektroniczną  i  tradycyjną  do  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  Gminy  Stryszów.
Zainteresowane  podmioty  otrzymały  możliwość  przekazania  swoich  opinii  i  uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.  
W  wyznaczonym  terminie  konsultacji  społecznych  nie  zgłoszono  żadnych  uwag  do projektu  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Stryszów  z  organizacjami  pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2018  r.   
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10  Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010 r.   w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Konsultacji  Społecznych,  informację  o  wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski
 

Stryszów, 26 października 2017 r.