KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 11 października do 25 października 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
 Konsultacje odbędą się w formie:
1)    konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2)    konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
3)    zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu w terminie określonym na konsultacje społeczne.
Szczegóły konsultacji społecznych, w tym tryb, termin zostaną określone w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych, które zostanie podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski


Stryszów, 03.10.2017 r.