KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów


Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 11 ust 3, w związku z art.  6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

 

Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag, opinii  i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r. w formie:
1)    Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu; informacja
o spotkaniu zostanie podana w ogłoszeniu o konsultacjach w dniu 7 marca 2016 r.  
2)    Zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34-146 Stryszów,
- bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. Nr 2, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30, w środy od 9.00 do 17.00.
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia
7 marca 2016 r. w:

  • na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl;
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. Nr 2.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

  • z datą wpływu po dniu 8 kwietnia 2016 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).


Stryszów, 29.02.2016 r.


Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski


*Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.