KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. - 28.09.2015

WÓJT GMINY STRYSZÓW
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. - 21.09.2015

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 28 września do 12 października 2015 r.
odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy

Zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Stryszów z dnia 22 stycznia 2015 r.został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Stryszów z dnia 22 stycznia 2015 r. – LINK

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. - 03.10.2014r.

    WÓJT GMINY STRYSZÓW    
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 3 października do 20 października 2014 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2015 r.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 30 września 2013 r. do  14 października 2013 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Ponadto zaproszenie do konsultacji programu zostało wysłane  pocztą elektroniczną i tradycyjną do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stryszów. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10  Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.


Stryszów, 15 października 2013 r.


Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski