Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5a ustawy co roku uchwalany jest Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Głównym celem programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.


Program reguluje współpracę pomiędzy Gminą Stryszów a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w ciągu roku budżetowego i określa zakres, zasady oraz formy tej współpracy. Ponadto program określa sposób realizacji i oceny programu oraz wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. 
Współpraca Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi ma  charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca finansowa jest realizowana poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:
a)    powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)    wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Współpraca pozafinansowa może być realizowana poprzez:
1)    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2)    konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów normatywnych w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)    umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
4)    promocję działalności organizacji pozarządowych oraz innych  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
5)     pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć zgodnych z działalności statutową organizacji.
6)    udostępnianie lokalu na spotkania - organizacjom i grupom nieformalnym nie dysponującym własnym lokalem, użyczanie sprzętu.

    Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują  inny tryb zlecania.
Konkurs ogłaszany jest z co najmniej 21 – dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryszów, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej organu administracji publicznej.
Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego musi spełnić następujące warunki:
a)    złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofertę,  spełniającą warunki, określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)    realizować zadanie zgodnie z umową,
c)    złożyć sprawozdanie z realizacji zadania w terminie określonym w umowie.
Decyzję o przyjęciu zadania publicznego do realizacji i przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa oceniając oferty bierze pod uwagę następujące kryteria:
a)    możliwość realizacji zadania przez oferenta – jego zdolność organizacyjną i merytoryczną do realizacji zadania;
b)    finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów, kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonywania
c)    udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania.
d)    racjonalność zaplanowanych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
e)    efektywność zadania – rezultaty realizacji zadania;
f)    atrakcyjność dla beneficjentów;
g)    innowacyjność wyróżniająca projekt na tle propozycji już funkcjonujących;
h)    doświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w formie zarządzenia wójta gminy. Decyzje o przyjęciu zadania publicznego do realizacji przekazywana jest oferentom w formie pisemnej. Ponadto pełna lista przyjętych projektów wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz lista projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia (merytoryczne, formalne, finansowe) zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Stryszowie, oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.   
Formę i terminy przekazywania dotacji określa umowa podpisywana pomiędzy organizacją realizującą zadanie a Gminą Stryszów.
Organizacje pozarządowe w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy Stryszów.
Organizacje, które uzyskały dotację po zakończeniu realizacji zadania publicznego są zobowiązane w terminie określonym w umowie do złożenia sprawozdania z realizacji zadania według obowiązującego wzoru.
Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorząd terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:
1)    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2)    zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3)    łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w w/w trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3.