Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 25/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz  działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Załączniki:  
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 listopada 2016 r.
Załącznik do Zarządzenia – Regulamin konkursu
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór oferty
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór sprawozdania 
Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria stosowane przy wyborze ofert


Stryszów, 23.11.2016 r.                          

 Wójt Gminy Stryszów
                                           (-) Jan Wacławski