SPRAWOZDANIE za rok 2019

SPRAWOZDANIE  z realizacji Rocznego Programu Współpracy  Samorządu Gminy Stryszów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku do pobrania w pdf

 

SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (j.t. Dz. U.2018.450
z późn. zm).

 Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Stryszów w dniu 27 października 2017 r. Uchwałą nr XXVII/227/2017.   Całe sprawozdanie