OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stryszów w 2021 r.

W związku z art. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stryszów w 2021 r.

Szczegółowe informacje na BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 87/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej

Zaproszenie do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. 

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy prowadzone są w terminie od 05.10.2020 r. do 19.10.2020 r.

Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2021 r.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje odbędą się w formach:

 1. konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
 2. konsultacji internetowych poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
 3. konsultacji ustnych w formie zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu w terminie określonym na konsultacje społeczne.

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane w terminie od 05.10.2020 r. do 19.10.2020 r. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • osobiście w Urzędzie Gminy w Stryszowie, pok. nr 6.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Szymon Duman

Stryszów, 05.10.2020 r.

Załączniki:

Plik do pobrania - Projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Stryszów z dnia 21 stycznia 2020 r.został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Stryszów z dnia 21 stycznia 2020 r.  do wglądu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 23 września 2019 r. do 12 października 2019 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Cały raport dostępny na stronie BIP UG Stryszów

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 23 września do 12 października 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 Konsultacje odbędą się w formie:

 • konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
 • konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
 • zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu w terminie określonym na konsultacje społeczne.

Szczegóły konsultacji społecznych, w tym tryb, termin zostaną określone w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych, które zostanie podane do publicznej informacji w dniu 23.09.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Szymon Duman

Stryszów, 11 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Stryszów z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 25 stycznia 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 25 stycznia 2019 r. – do pobrania.

 

Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Prace nad programem będą odbywać się dwuetapowo:

 1. Zbieranie propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań
  w ramach programu.
 2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych przygotowanego projektu programu.

 

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań w ramach programu pisemnie na adres:

Urząd Gminy Stryszów

34-146 Stryszów 149

lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Propozycje do programu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 21.09.2018 r.

 

Po upływie terminu zgłaszania propozycji zostanie opracowany projekt Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy w Stryszowie. Termin konsultacji społecznych zostanie podany w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej gminy. W trakcie trwania konsultacji będzie można jeszcze zgłaszać uwagi i wnioski do programu.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

Stryszów, dnia 07.09.2018 r.

Plik do pobrania: Formularz propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy z OP na 2019 r.       

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 40/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz  działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Załączniki:  

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. - LINK

Załącznik do Zarządzenia – Regulamin konkursu - LINK

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór oferty - LINK

Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy - LINK

Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór sprawozdania - LINK

Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria stosowane przy wyborze ofert - LINK

 

 

Stryszów, 28.12.2017 r.                                                                                               Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                                                 (-) Jan Wacławski

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr

Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 grudnia 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 grudnia 2016 r. BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 25/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz  działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Załączniki:  
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 listopada 2016 r.
Załącznik do Zarządzenia – Regulamin konkursu
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór oferty
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór sprawozdania 
Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria stosowane przy wyborze ofert


Stryszów, 23.11.2016 r.                          

 Wójt Gminy Stryszów
                                           (-) Jan Wacławski