Wójt Gminy Stryszów

 

 

mgr Jan Wacławski

 

tel. 33 8797300, 8797412, 8797744,

kom. 505 154 001

fax 33 8797423

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie skarg i wniosków Wójt przyjmuje strony:  Środa od 1300 do 1600

Link do IPN

 

Jan Wacławski – urodzony 8 maja 1952 r. w Lesku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ze specjalizacją z lekkiej atletyki i wychowania zdrowotnego. Ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz  Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów w 1975 r., zatrudniony  w Zespole Szkół Mechanicznych w Wadowicach/Gorzeń. W latach 1976-1978 pracuje w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lesku, w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Od października 1978 do lutego 1982 r. jest specjalistą ds. sportu i rekreacji w Państwowym Przedsiębiorstwie Rolnym w Średniej Wsi. W czasie stanu wojennego z „wilczym biletem” ma, problemy z zatrudnieniem. W maju 1983 roku przyjęty zostaje do Przedsiębiorstwa Budownictwa – Rolniczego pełniąc funkcję specjalisty ds. socjalnych, zajmuje się także kadrami, gdzie pracuje do września 1985r.  Poszukując pracy, chwyta się różnych zajęć, pracując jako pomocnik budowlany, przy kanałach ciepłowniczych, zbieracz runa leśnego, rolnik, ogrodnik, hodowca owieczek.
W ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Lesko oraz Regionalnego Biura Pracy w Lesku był zarejestrowany jako poszukujący pracy przez kilka miesięcy w 1983r. i od września 1985 r. i do września 1988 r. Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, a od 1999 w Szkole Podstawowej w Tomicach, Radoczy i Witanowicach, jako instruktor zajęć korekcyjnych i wuefista.
W katalogu Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej stwierdzono zgodność oświadczenia lustracyjnego z prawdą, jako osoby publicznej, piastującej funkcję wójta, w samorządzie gminnym.
Rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa. W dokumentacji Pionu IV Regionalnego Urzędu Służby Bezpieczeństwa w Lesku i Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krośnie, figuruje pod kryptonimem „SOCJALNY” i „PRZYWÓDCA”. Był podejrzewany o działalność antysocjalistyczną i kolportaż podziemnych wydawnictw i działalność opozycyjną w środowisku wiejskim.
Założyciel i przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowym Przedsiębiorstwie Rolnym w Średniej Wsi, dla którego organem założycielskim było  Ministerstwo Sprawiedliwości .
W 1988 roku założyciel Niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Wadowicach.
Z samorządem gminnym w Stryszowie związany od 1 grudnia 1990 r. początkowo jako sekretarz gminy a od 18 maja 1993 r. wybrany na wójta gminy, do nadal. Najdłużej sprawujący urząd włodarz gminy w powiecie wadowickim.
Gmina od transformacji ustrojowej 1990 r., zmieniła się nie do poznania i wypiękniała, co niewątpliwie jest udziałem wójta Jana Wacławskiego. Głównymi priorytetami samorządu gminnego była poprawa bazy oświatowej, co przełożyło się na rozbudowy szkół, budowę sal gimnastycznych i zaplecz sanitarno - higienicznych, zmianą systemów ogrzewania na gazowe, termomodernizacją większości szkół, modernizacją przedszkoli, doposażeniem w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W zakresie ochrony środowiska, pomimo oporu znacznej liczby mieszkańców, wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków i skanalizowano około 70% gminy, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Regionie; zorganizowano sprawnie działający system zbiórki odpadów komunalnych. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej korzystają z ogrzewania gazowego. Zmodernizowano remizy strażackie, a druhowie zostali wyposażeni w wozy bojowe, sprzęt i odzież ochronną. Wybudowano wiele kilometrów dróg asfaltowych, czyniąc starania o regulację ich stanu prawnego. Wójt skutecznie aplikował o środki unijne i krajowe, co przekładało się na realizację wielu inwestycji i projektów „miękkich”, związanych z kapitałem ludzkim- szkolenia, studnia podyplomowe pracowników, organizacja imprez. We współpracy gminy z jednostkami organizacyjnymi – szkołami, ośrodkiem kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i stowarzyszeniami, sukcesem zakończono wiele projektów i zadań. Ogromnym osiągnięciem gminy było zajęcie w roku 2005 trzeciego miejsca w kategorii gmin wiejskich i czwartego miejsca wśród samorządów wszystkich szczebli w Polsce w Rankingu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zdobycie w 2010 r. Laurów Gospodarności w kategorii Haromonijny Rozwój i Rozwój Infrastruktury Technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W kadencji 2010-2014 włodarz gminy dążył do obniżenia zadłużenia samorządu. Pod koniec roku 2010 wynosiło ono 7 193 750 zł a obecnie jest to  5 595 950 zł (stan na 30.09.2014 r.). Pomimo wydatków na spłatę zobowiązań kredytowych, kontynuowano inwestycje z zakresu kanalizacji, wodociągowania, wybudowano pawilon sportowy LKS „Żarek” Stronie. Przeprowadzone zostały termomodernizacje remiz strażackich, przeprowadzono remont budynku starej poczty w Stryszowie, tworząc w nim Gminne Centrum Informacji Turystycznej, z wypożyczalnią rowerów, Galerię Produktu Lokalnego, gdzie mieszkańcy, rękodzielnicy Lokalnej Grupy Działania „GOŚCINIEC” 4 Żywiołów, mogą zbywać swoje prace. Anonimowi alkoholicy ze Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, mają możliwość spotykania się w udostępnionej im świetlicy. Przy Świetlicy w Leśnicy urządzono plac zabaw i ogrodzono boisko. Złożony do LGD projekt na wymianę pokrycia dachowego i termomodernizację budynku świetlicy w Leśnicy znalazł się na liście rankingowej do otrzymania dotacji w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina także realizowała budowy chodnika przy drodze powiatowej w Stryszowie, pomimo tego, że należy to do kompetencji powiatu. W oparciu o podpisane porozumienie, w bieżącym rok, będzie wykonany odcinek chodnika przy piekarni w Stryszowie.  
W okresie czteroletnim przybyło 10,5 km dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.
O aktywności Urzędu Gminy, jej pracowników i jednostek organizacyjnych  niech świadczy fakt, że do LGD „Gościniec”4 Żywiołów złożono aż 56 wniosków.
Za największy sukcesów wójta, jako „ojca chrzestnego” należy budowa drogi na odcinku Stryszów - Zembrzyce wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym. Przeciwników realizacji tej inwestycji było wielu, jednak konsekwencja i upór włodarza gminy przyniosły określone efekty. Ponadto  wielokrotne starania  o inne zadania w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie – inwestora budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba zakończyły się powodzeniem, siedemnastoletnie starania o odtworzenie zabytkowego dworu  znalazły swój szczęśliwy finał. Na grodzisku w Dąbrówce trwają prace budowlane.
Wielomilionowe nakłady przeznaczone  zostaną na stabilizację osuwisk  w Dąbrówce. Wójt wynegocjował także budowę drogi łączącej dwie części Dąbrówki na odcinku Role – Dąbrówka a w najbliższych dniach podpisane zostanie porozumienie na realizację drogi Łękawica – Zagórze w kwocie do 3 mln zł. Wszystkie wymienione powyżej inwestycje finansowane są z budżetu NFOŚiGW, bez obciążania gminy i zostaną przekazane na mienie komunalne.
Od początku przystąpienia do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, wójt napotykał wielu przeciwników i potykał się o bariery w ich realizacji. Spór o finansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych rozstrzygnięty został  jednoznacznie na korzyść wójta. W sierpniu 2014 r. Okręgowy Sąd Odwoławczy w Krakowie wydał wyrok zobowiązujący jednego z mieszkańców gminy – radnego, do zapłaty za wykonane roboty, co też zostało już uczynione i osoba pozwana zapłaciła całą kwotę wraz z kosztami z tytułu kosztów procesu i zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.
Trudno wskazać doznane porażki a raczej można mówić o przeszkodach i barierach.  Należy do nich niewątpliwie konieczność zabezpieczenia udziału własnego gminy przy realizacji projektów unijnych. Zaciągnięte zobowiązania kredytowe i pożyczki ograniczają aplikowanie o środki unijne przy różnych programach.
Nie udało się wybudować na terenie gminy kompleksu boisk wielofunkcyjnych ORLIK. Na przeszkodzie w początkowym okresie stanęły wygórowane oferty wykonawców a później zaangażowanie środków finansowych gminy na inne inwestycje i spłatę zobowiązań oraz regres na rynku nieruchomościami, stąd trudności ze zbyciem działek komunalnych.
Plany na przyszłość związane z gminą to kontynuacja wielu zadań rozpoczętych w latach poprzednich, związanych z ochroną środowiska (kanalizacja), dalsze termomodernizacje obiektów publicznych (ośrodek zdrowia, część szkół), poprawa stanu dróg gminnych i bezpieczeństwa poprzez budowę chodników i oświetlenia, zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
Przewidywany termin zakończenia budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba stwarza warunki do rozwoju  usług turystycznych. Dlatego też niezbędnym jest tworzenie Centrum Rekreacji i Kultury, zabieganie o wygaszenie trwałego zarządu dla działek Skarbu Państwa i przejęcie ich na mienie komunalne. Głównym celem będzie inwestowanie w działanie umożliwiające mieszkańcom gminy i turystom dostęp do wody i możliwości korzystania ze sprzętu, urządzeń i budowli, związanych ze sportami wodnymi i rekreacją.
Starania o pozyskanie inwestorów strategicznych, przygotowywanie się gminy na przyjęcie zwiększonej liczby turystów powinno procentować w przyszłości wzrostem dochodów podatkowych, aktywizacją rynku pracy i dynamicznym rozwojem Małej Ojczyzny Gminy Stryszów.
Żonaty, ojciec czwórki dzieci. W wolnych chwilach, których brakuje, lubi chodzić po górach, pływać po wodach wpław i na sprzętach wodnych, jeździć rowerem, podróżować po Polsce i świecie, kibicować naszym sportowcom. Jego pasje to historia i dziedzictwo kulturowe, muzealnictwo. Jest organizatorem wielu wystaw artystycznych, imprez sportowych. Zajmuje się amatorsko pisaniem artykułów prasowych, publikacji i wydawnictw. Wspiera lokalne grupy działania KGW, strażaków, zespoły artystyczne i sportowe gminy, widząc w nich potencjał rozwoju lokalnego.
Gorąco wierzy, że Stryszów będzie znaczącym ośrodkiem turystycznym i rekreacyjnym  w Regionie.