Konserwator 2011

  • Drukuj

 


KONSERWATOR – projekt aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia – zrealizowany w 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.1.  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL.

W ramach projektu Gmina Stryszów była organizatorem 2 miejsc pracy na stanowisku referent administracyjno-biurowy przez okres 6 m-cy. Utworzone w ramach projektu stanowiska obejmowały swym zakresem ochronę zabytków w tym w szczególności kapliczek usytuowanych na terenie gminy. Zadaniem osób zatrudnionych było uporządkowanie statusu kapliczek często zlokalizowanych na terenach prywatnych właścicieli, uzyskanie wpisów do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wykonywanie wszelkich prac administracyjno-biurowych. Koszt zatrudnienia osób przez okres 6 m-cy wyniósł 25 973 zł i został w 100% zrefundowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.