Ochrona zlewni zbiornika wodnego "Świnna Poręba" - budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie

 

 

 

 

 

„Ochrona zlewni zbiornika wodnego „Świnna Poręba” - budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie” - projekt zrealizowany w latach 2005-2006, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Wartość pozyskanych środków to 70% całkowitej wartości projektu, w tym
z EFRR w ramach ZPORR – 2 849 992,86 zł, z budżetu państwa  474 998,81 zł. Pozostałe 30% to fundusze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i budżetu gminy. Efektem realizacji projektu jest nowoczesny obiekt mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o pojemności 600m3.

 

Inwestycja była finansowana przez:
- Unię Europejską w wysokości 60% całkowitej wartości projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego;
-  z budżetu państwa w wysokości 10% całkowitej wartości projektu;
-  z budżetu Gminy Stryszów i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie w wysokości 30% całkowitej wartości projektu.

Inicjatywa budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej pojawiła się w 1990 roku. Po wieloletnich staraniach, procedurach odwoławczych na wszystkich szczeblach, Rada Gminy uchwaliła koncepcję budowy jednej oczyszczalni ścieków, na którą uzyskano w 2004 r. pozwolenie na budowę. Obecny stan stanowi ograniczenie dla rozwoju gminy, ogranicza zainteresowanie podmiotów działalnością gospodarczą.

W związku z tym, że obszar gminy znajduje się w zlewni zbiornika wodnego „Świnna Poręba” niezbędnym jest dla jego funkcji rozwiązanie problemu odprowadzania
i unieszkodliwiania ścieków, celem ochrony wód zbiornika i zlewni rzeki Skawa.

Projekt jest ważnym przedsięwzięciem ze względu na ochronę wód budowanego zbiornika „Świnna Poręba”, który jest priorytetem celu strategicznego B2 Strategii rozwoju województwa małopolskiego, a także celem strategicznym 4.1. Strategii rozwoju powiatu wadowickiego.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i zwiększy szanse rozwojowe gminy. Ogólnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu sprzyjać będzie także poprawa stanu środowiska, które dzięki walorom krajobrazowym terenu gminy i planowanej funkcji rekreacyjnej budowanego zbiornika „Świnna Poręba” stanie się bardziej atrakcyjne dla odwiedzających ją turystów. Oczyszczanie ścieków generowanych na terenie gminy przyczyni się do poprawy jakości wód prowadzonych przez rzeki przepływające przez jej teren, zmniejszając tym samym nakłady środków w stacjach uzdatniania wody, zaś ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do sieci wodociągowych i konieczność przerw dostaw wody będzie odpowiednio niższe.

Szczególnie ważną sprawą jest ochrona wód rzeki Skawy przed zakończeniem budowy zbiornika Świnna Poręba, który będzie źródłem wody pitnej i na cele gospodarcze dla aglomeracji śląskiej, odznaczającej się najniższymi zasobami wód na jednego mieszkańca w skali kraju. Zbiornik ten na terenie gminy Stryszów będzie miał dwie płytkie zatoki wcięte głęboko w ląd, i na tym obszarze będzie szczególnie wrażliwy na eutrofizację. Oczyszczanie ścieków wprowadzanych do zbiornika jest w tej sytuacji koniecznością.

Projekt realizowany w Gminie Stryszów, w ramach inwestycji prowadzącej do uporządkowania gospodarki ściekowej, polega na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o następującym zakresie rzeczowym:
1. zasilanie i pomiar energii elektrycznej                               
2. instalacje elektryczne i AKP                                           
3. instalacje technologiczne                                                 
4. budynek oczyszczalni, roboty budowlane i instalacji sanitarnych   
5. budynek stacji zlewczej, roboty budowlane i instalacji sanitarnych           
6. budynek warsztatowy, roboty budowlane i instalacji sanitarnych
7. pompownia i studnia z kratą, roboty budowlane                                                 
8. sieci zewnętrzne (w tym ubezpieczenie wylotu)                                                   
9. przełożenie gazociągu i przyłącz gazu                               
10. ukształtowanie terenu, drogi i chodniki                            
11. zagospodarowanie terenu w tym ogrodzenie i zieleń                                                                               

Na terenie oczyszczalni zlokalizowane zostaną następujące obiekty związane bezpośrednio lub pośrednio z technologią oczyszczania ścieków:
· budynek oczyszczalni, w którym zabudowane będą urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik retencyjny, stacja PIX, dmuchawy do napowietrzania i zbiorniki dla biologicznego oczyszczania ścieków oraz stabilizacji osadu, stacja odwadniania a także zabudowane będą pomieszczenia socjalne dla obsługi
i techniczne takie jak rozdzielnia i agregatornia,
· studzienka z kratą koszową,
· pompownia ścieków,
· stacja zlewcza ze zbiornikiem ścieków dowożonych,
· wiata na osad,
· wylot ścieków oczyszczonych,
· studnię lokalną

Podstawowe dane charakteryzujące oczyszczalnię to:
· przepustowość oczyszczalni - 600m3/dobę,
· równoważna liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – RLM = 6000;
· zatrudnienie – 2 osoby;
· potrzeby cieplne - pomieszczenia ogrzewane będą poprzez instalację centralnego ogrzewania z kotłem o mocy 28kW zasilanym gazem,
· zasilanie w wodę – z wodociągu i studni lokalnej,
· odprowadzenie ścieków sanitarnych – do kanalizacji wewnętrznej,
· wody opadowe – odprowadzane będą częściowo do kanalizacji wewnętrznej
i częściowo do kanalizacji opadowej,
· odpady komunalne – gromadzone będą w zamkniętym kontenerze,
· odpady niebezpieczne – gromadzone będą czasowo w kontenerach zamkniętych.

W oczyszczalni ścieków w Stryszowie przyjęto technologię oczyszczania ścieków, polegającą na mechaniczno-biochemicznym usuwaniu zanieczyszczeń z zastosowaniem nisko obciążonego osadu w reaktorze wielofazowym.

Ścieki dopływające do oczyszczalni kierowane będą do pompowni ścieków surowych a następnie tłoczone będą na zintegrowane urządzenia do mechanicznego usuwania skratek i piasku. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki skierowane będą do zbiornika retencyjnego i następnie do reaktora biologicznego wielofazowego z osadem czynnym. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do odbiornika. Osad nadmierny powstający
w procesie oczyszczania ścieków w reaktorze biologicznym odprowadzany będzie do zbiornika – komory stabilizacji a następnie będzie mechanicznie odwadniany na prasie filtracyjnej zblokowanej z węzłem higienizacji.

Wszystkie procesy technologiczne są dobrane tak, aby ich uciążliwość dla obsługi
i otoczenia była jak najmniejsza oraz nie stwarzała zagrożeń bezpieczeństwa pracy z uwagi na emisję toksycznych gazów czy niebezpieczeństwo wybuchu. Proponowana technologia jest technologią nowoczesną, ale równocześnie sprawdzoną i odpowiednią do lokalnych warunków.

Realizacja przedsięwzięcia – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, sprowadzająca się do budowy oczyszczalni ścieków jak również budowy kanalizacji sanitarnej, której proces inwestycyjny został rozpoczęty wcześniej (projekt objęty odrębnym wnioskiem), pozwoli osiągnąć szereg celów istotnych dla gminy oraz dla regionu. Sformułowanie tych celów jest następujące:

· Ochrona środowiska naturalnego, w szczególności wód powierzchniowych
i wód podziemnych. Aktualnie na terenie gminy jest brak systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Powstające w gospodarstwach domowych ścieki często zanieczyszczają dwa komponenty środowiska – grunt i wody.
·  W związku z powyższym sprostanie prawnym wymogom ochrony środowiska.
· Podniesienie standardu życia mieszkańców gminy, także ich zdrowotności.
· Stworzenie warunków dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości, przede wszystkim zaplecza dla turystyki (rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej gminy), poprzez usuniecie istniejącego ograniczenia rozwojowego wynikającego ze względów praktycznych jak i prawnych.
· Ochrona wód realizowanego zbiornika „Świnna Poręba”. Realizacja zbiornika oraz utrzymanie bardzo dobrej jakości jego wód, jest ważne dla mieszkańców tych aglomeracji, które będą odbiorcami wody pitnej, jak również dla gminy Stryszów i gmin sąsiednich powiatu wadowickiego w związku z planowaną funkcją rekreacyjną zbiornika.

Celem Gminy Stryszów jest:
· budowa pełnego systemu kanalizacji ściekowej,
· ochrona zlewni rzeki Skawa i zbiornika wodnego "Świnna Poręba"
· zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków,
· wykorzystanie inwestycji do rozwiązywania bieżących problemów gospodarczych gminy,
· rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej, mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej na terenie gminy.
 

 

Generalnym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, która ma przyczynić się do osiągnięcia polskich
i europejskich standardów i norm dotyczących tej dziedziny ochrony środowiska.
 
 
OTWARCIE  OBIEKTU
 

{morfeo 35}