Działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców gminy

Loga sponsorów - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska,  Centrum Projektów Cyfrowa Polska, Unia Europejska

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, Gmina Stryszów realizuje kolejny projekt wymiany kotłów pn. „Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe”.  

Dotacja przyznana gminie w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekt wynosi 184 453,21 zł, przy całkowitej wartości projektu 187 300,35 zł. Wkład własny gminy stanowi niewielką kwotę 2 847,14 zł.

Zakres projektu obejmuje wymianę 20 „kopciuchów” na kotły ekologiczne spełniające wymogi EKOPROJEKTU wykorzystujące paliwa stałe (ekogroszek lub biomasę).

Obowiązkowym elementem projektu są działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców gminy z zakresu edukacji ekologicznej oraz zorganizowanie systemu kontroli urządzeń grzewczych objętych projektem. W tym celu dniu 27.08.2020 r. zorganizowano spotkanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców i uczestników projektu, na którym podpisano 15 umów o dotację. Aktualnie trwa ocena energetyczna kolejnych budynków objętych projektem, po której nastąpi podpisanie kolejnych umów z mieszkańcami.

Spotkanie edukacyjne poprowadził Specjalista z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - Ekodoradca Pan Mateusz Bródka, który przedstawił prezentacje multimedialne o tematyce antysmogowej. Wśród poruszonych tematów była problematyka oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, działań antysmogowych, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza a także promocja proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Uczestnicy projektu skorzystają z dofinansowania do nowych urządzeń grzewczych, które będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy kotła wyznaczonej w Audycie energetycznym. Maksymalna wielkość dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła nie może przekroczyć 8 tys. zł/kocioł i 1 tys. zł na modernizację instalacji wewnętrznych. Przedmiotowy projekt nie obejmuje dofinansowania termomodernizacji budynków. W przypadku wskazania w ocenie energetycznej konieczności docieplenia budynku, mieszkaniec będzie musiał wykonać go na własny koszt.

Termin realizacji projektu upływa 30.11.2020 r.

Tablica informacyjna „Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe

Tablica zawierająca treści: Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe", Cel projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Stryszów poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania mieszkań indywidualnych. Beneficjent: Gmina Stryszów M MAŁOPOLSKA www.mapadotacji.gov.pl 

,