Kapliczki na nowo przemawiają swym pięknem

7 listopada 2018 r. dokonano odbiorów końcowych prac konserwatorskich wykonanych przy dwóch zabytkowych kapliczkach w Gminie Stryszów. Renowacje obejmowały konserwację kamiennego neogotyckiego krzyża z 1828 roku wraz z przeniesieniem na nowe miejsce obok kościoła św. Jana Kantego w Stryszowie oraz  kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Piety, zlokalizowanej przy kaplicy mszalnej w Dąbrówce.

            Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych było możliwe dzięki pozyskanym dotacjom w łącznej kwocie 15 000 zł w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKIE 2018. Całkowity koszt zadań w przypadku kamiennego krzyża wyniósł 26 800 zł
a w przypadku kapliczki z Piętą - 9 300,00 zł.

 

Renowacje obiektów były prowadzone przez uprawnionego Konserwatora Zabytków – Panią Marię Marzec, reprezentującą firmę AMAR Konserwacja Zabytków i dzieł sztuki Maria Marzec z siedzibą w Krakowie. Wszystkie czynności przeprowadzono zgodnie z opracowanymi programami prac konserwatorskich i pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Zabiegi renowacyjne obejmowały głównie czyszczenie, uzupełnienie ubytków, impregnację, hydrofobizację, rekonstrukcję i uczytelnienie napisów, konserwację daszku i wymianę połaci kapliczki, konserwację kamiennego głazu przy kapliczce w Dąbrówce oraz przeniesienie krzyża na nowe miejsce obok Kościoła Parafialnego w Stryszowie.

            W trakcie realizacji prac przy kamiennym krzyżu w Stryszowie wynikły prace dodatkowe. W procesie konserwacji marmurowej tablicy inskrypcyjnej, ujawniono treść napisu, wskazującego na autentyczny rok powstania krzyża – 1828 r. i fundatora kapliczki Juliana Gorczyńskiego. Konserwator Pani Maria Marzec wystąpiła do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie o opinię w zakresie zrekonstruowania inskrypcji na kapliczce. Prace dodatkowe uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie i napisy zostały odtworzone.

            Na terenie gminy Stryszów znajduje się ponad 70 kapliczek i figur wotywnych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Spora część z nich przedstawia dużą wartość historyczną i stanowi niezwykłe dziedzictwo krajobrazowe i ludowe. Sukcesywne renowacje prowadzone przez Samorząd gminny w ostatnich latach pozwoliły na odtworzenie pierwotnego wyglądu 10 kapliczek i przywrócenie im dawnej świetności oraz wartości historycznej.  Niezbędne jest jednak ciągłe podnoszenie świadomości  mieszkańców gminy o posiadanym dziedzictwie i apele o zaniechanie wykonywania zabiegów konserwacyjnych na własną rękę. Malowanie kapliczek farbą olejną pomimo dobrych intencji przynosi odwrotne skutki, przyspieszając niszczenie piaskowca poprzez brak dopływu powietrza, prowadząc do zawilgocenia, odbarwiania i kruszenia kamienia. Dbajmy o nasze zabytki, bo to świadczy o naszej kulturze i szacunku do naszych przodków.