Dotacja PONE dla Gminy Stryszów

 

W dniu 4 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Stryszów w ramach dofinansowania zadań  realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Wymiana kotłów w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 241 833,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 483.666,00 zł.

 

W ramach inwestycji wymienione zostaną 43 sztuki nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne węglowe oraz gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 14 016,35 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie: Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt Jan Wacławski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zbigniewa Żmiji.