WYMIANA KOTŁÓW W GMINIE STRYSZÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

  • Drukuj

 

Gmina Stryszów realizuje kolejne wymiany kotłów starej generacji w ramach ograniczenia niskiej emisji. Tym razem dzięki dotacji unijnej w miesiącach maj - czerwiec zrealizowano wymianę 8 kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły gazowe wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. Zakres projektu pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” obejmował oprócz wymiany urządzeń grzewczych działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wdrożenie systemu kontroli kotłowni objętych projektem.

W ramach spotkań edukacyjno-informacyjnych o tematyce antysmogowej zorganizowanych dla mieszkańców w miesiącach kwiecień i czerwiec, zaprezentowano obowiązki gminy oraz mieszkańców wynikające z Uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Ponadto tematyka szkolenia obejmowała zagrożenia wynikające z dużego zanieczyszczenia powietrza, problematykę oszczędności zasobów naturalnych i poprawy efektywności energetycznej. W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 70 osób.  Szkolenia poprowadzili przedstawiciele Fundacji PLANETA z Zakrzowa oraz pracownicy Urzędu Gminy w Stryszowie. Istotną kwestią poruszoną na spotkaniach było opracowanie i bieżąca aktualizacja bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy.

Całkowita wartość projektu po zakończeniu realizacji wyniosła 111 914,20 zł, w tym dofinansowanie europejskie stanowi kwotę 110 138,01 zł (98,41% wartości kosztów kwalifikowalnych). Gmina dołożyła do projektu kwotę 1 776,19 zł (1,59%). Projekt był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Poziom dofinansowania dla właściciela budynku był ściśle uzależniony od mocy kotła wyliczonej w audycie energetycznym i nie mógł przekroczyć 8000 zł w przypadku kotła i 6000 zł w przypadku instalacji. Maksymalna dotacja mogła wynieść 14 000 zł. Do projektu w pierwszej kolejności były kwalifikowane budynki spełniające standardy efektywności energetycznej w oparciu o wskaźnik EPH+W a w następnej kolejności budynki, w których właściciele w ramach projektu zobowiązali się do przeprowadzenia robót modernizacyjnych wskazanych w audycie energetycznym budynku.

Oprócz wymiany „starych kopciuchów” gmina realizuje szereg innych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji, wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020. Są to m.in.: opracowanie i bieżąca aktualizacja bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą systemów ogrzewania i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, wdrożenie systemu pomiarów jakości powietrza oraz systemu kontroli kotłów i palenisk w budynkach mieszkalnych, działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

Wymiana starych pieców - "kopciuchów"

Zamontowano nowe piece - ekologiczne