Kolejne środki unijne dla gminy Stryszów

Gmina Stryszów pozyskała kolejne środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym razem projekt gminy złożony w ramach działania 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa uzyskał 100% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na pierwszym miejscu listy rankingowej. W subregionie Małopolska Zachodnia tylko 3 projekty otrzymały dofinansowanie.

Pozyskana dotacja w kwocie 5 892 493,82 zł pozwoli na realizację projektu pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 997 279,69 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 6 932 345,69 zł.

 

Gmina Stryszów pozyskała kolejne środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym razem projekt gminy złożony w ramach działania 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa uzyskał 100% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na pierwszym miejscu listy rankingowej. W subregionie Małopolska Zachodnia tylko 3 projekty otrzymały dofinansowanie.

Pozyskana dotacja w kwocie 5 892 493,82 zł pozwoli na realizację projektu pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 997 279,69 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 6 932 345,69 zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie przepustowości istniejącej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie do 1000m3/dobę oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1,8 km. W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie wskaźnik skanalizowania gminy oraz liczba budynków objętych system kanalizacyjnym na terenie gminy. W dalszej perspektywie doprowadzi to do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stryszów i zwiększenie dostępu mieszkańców do usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania nieczystości ciekłych.

Według wstępnych założeń projekt ma być zrealizowany do listopada 2019 r.

 

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania – do pobrania

 

http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-3-2--gospodarka-wodno---kanalizacyjna---spr---rpmp-05-03-02-iz-00-12-089-16#wyniki-364