Projekt „Zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych w Stroniu i w Dąbrówce”

 

W ramach Umowy Dotacji nr D/050/15/31 zawartej w dniu 5 maja 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Stryszów zrealizowane zostało zadanie pn. "Zielone Szkoły dla  uczniów szkół podstawowych w Stroniu i w Dąbrówce”.

Zadanie polegało na organizacji "Zielonych szkół" dla uczniów dwóch szkół podstawowych:  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce.
W ramach zielonych szkół w terminie od 18.05.2015  r. do 21.06.2015 r. zorganizowano wyjazdy do miejscowości nadmorskich o dużych walorach przyrodniczych
i uzdrowiskowych.
W wyjazdach na zielone szkoły  wzięło udział:
•    45 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu. Uczestnicy byli zakwaterowani w OW DIUNA w miejscowości Łeba.
•    22 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce. Uczestnicy byli zakwaterowani w OWR PIRAMIDA w miejscowości Darłówek.
Łącznie zadaniem objętych zostało 67 uczniów. Pobyt w rejonie nadmorskim miał charakter zdrowotno-edukacyjny. Uczestnicy zielonej szkoły poznawali walory krajoznawczo turystyczne wybrzeża bałtyckiego oraz funkcje miast portowych.
Głównym celem wyjazdu dzieci  była profilaktyka zdrowotna dzieci, podyktowana częstymi chorobami górnych dróg oddechowych uczniów. „Zielone szkoły” w swym programie zakładały, że uczeń poprawi swój stan zdrowia i ogólną sprawność fizyczną, a bezpośredni kontakt z przyrodą był skutecznym sposobem kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego i aktywnych postaw wobec jego ochrony.
Dzięki zorganizowanym wyjazdom uczniowie mieli możliwość poznawania  środowiska nadmorskiego oraz zapoznania się z problemami związanymi z zagrożeniami wybrzeża morskiego. Podczas pobytów dzieci korzystały z inhalacji solankowych, kąpieli i spacerów brzegiem morza w celu uodpornienia organizmu i jego dojodowania.  
W trakcie pobytów na Zielonej szkole realizowany był opracowany wcześniej program. Zajęcia edukacyjne prowadzone w trakcie zielonej szkoły były ukierunkowane głównie na edukację ekologiczną i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. Miały na celu uświadomienie roli człowieka w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, poznanie i wskazywanie pozytywnych oraz negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko naturalne, przekonanie
o potrzebie tworzenia rezerwatów, parków krajobrazowych, ochronie gatunkowej roślin
i zwierząt. Podczas zajęć uczniowie obserwowali zmiany zachodzące w środowisku na skutek działalności czynników przyrodniczych oraz człowieka. Mieli możliwość obserwacji powstawania wybrzeża klifowego i plaży, poznania topografii terenów nadmorskich, typowej dla regionu flory i fauny, warunków życia rybaków, sposobów zdrowego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Planowane zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, obserwacji, zabaw, dawały dzieciom możliwość zdobycia doświadczenia przyrodniczego. Czynne przebywanie na zajęciach w terenie, ćwiczenia rekreacyjne umożliwiły uczniom praktykowanie  prozdrowotnego stylu życia i wzmocnienie własnej wartości. Ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu zjawisk przyrodniczych służył zdrowiu fizycznemu
i psychicznemu, uodparniał organizmy dzieci, zmniejszał podatność na stres i choroby.
Efektem ekologicznym realizacji zadania jest profilaktyka zdrowotna dzieci – uczestników Zielonych szkół oraz ograniczenie  wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza i ziemi poprzez wzrost szeroko rozumianej świadomości ekologicznej wśród 67 uczestników zadania.
Finansowanie zadania:
Zadanie było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie w wysokości 25% całkowitej wartości zadania. Całkowity kwalifikowalny koszt zadania wyniósł 67 380,00 zł, w tym dotacja WFOSiGW – 16 845,00 zł.