KONSERWATOR w Gminie Stryszów - 2015

  • Drukuj

 

W okresie od kwietnia do września 2015 r. Gmina Stryszów bierze udział w realizacji  programu „KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i finansowany z Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach programu w okresie od 15 kwietnia br.do 30 września 2015 r.Urząd Gminy w Stryszowiejest organizatorem dwóch stanowisk stażowych tj.

1)      Referenta ds. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w zakresie czynności przewidziano wykonywanie prac administracyjno – biurowych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym m.in. prace związane z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, przygotowywanie i składanie wniosków
o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury, prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków prace związane z uregulowaniem statusu prawnego kapliczek
i figur wotywnych na terenie gminy.

2)      Konserwator /Pracownik Gospodarczy/, - z zakresem obejmującym prace pomocnicze przy robotach budowlanych związanych z remontem kościoła parafialnego pw.
Św. Anny w Zakrzowie (kontynuacja prac z 2012 r.) oraz prace porządkowe i konserwacyjne przy Kaplicy Mszalnej pw. Św. Jana w centrum wsi Stronie.

Koszt stypendium stażowego,  dojazdu oraz badań lekarskich dla beneficjentów ostatecznych jest sfinansowany wsparciem z programu. Utworzone w ramach projektu stanowiska obejmują swym zakresem ochronę zabytków w tym w szczególności kapliczek i kościołów usytuowanych na terenie gminy.