Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w centrum sołectwa Leśnica wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu

 

 

 

 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w centrum sołectwa Leśnica wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Operacja została zrealizowana w 2015 r. na podstawie umowy o przyznanie pomocy  nr 00147-6930-UM0631032/14 z dnia 17.12.2014 r.
Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców poprzez stworzenie warunków umożliwiających organizację przedsięwzięć o charakterze integrującym lokalną społeczność, stworzenie miejsca spotkań do aktywności społecznej i kulturalnej.

W ramach operacji zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Leśnicy oraz zagospodarowano teren wokół budynku. W zakresie operacji:

  • przeprowadzono roboty ogólnobudowlane w tym wymianę pokrycia dachowego, termoizolację budynku, wymianę instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, wymianę istniejących okładzin  ścian,  sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę okładzin schodów i balkonów. Ponadto przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej tj. wymianę istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie z paneli kratowych stalowych oraz wymianę istniejącego utwardzenia terenu na kostkę betonową ułożoną na podsypce cementowo-piaskowej.
  • wyposażono pomieszczenie świetlicy wiejskiej w stoły drewniane (12 szt.), krzesła (50 szt.), firanki i story, karnisze, projektor multimedialny oraz laptop z oprogramowaniem.

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami obejmował nadzór przy pracach ogólnobudowlanych oraz nadzór przy robotach elektrycznych.
Całkowita wartość projektu wyniosła 224 315,03 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 182 369,92 zł. Dotacja PROW wyniosła 145 895 zł.