Modernizacja budynku klubu sportowego LKS CHEŁM Stryszów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

 

 

 Projekt „Modernizacja budynku klubu sportowego LKS CHEŁM Stryszów”                                                                        

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Operacja została zrealizowana w 2014 r. na podstawie umowy o przyznanie pomocy  nr 00074-6922-UM060020013 z dnia 23.10.2013 r.
Celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz podniesienie standardu świadczonych usług rekreacyjno-kulturalnych w gminie poprzez modernizację budynku sportowego klubu LKS CHEŁM Stryszów.
Zakres prac obejmował roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją budynku klubu tj:

  • wymianę pokrycia dachu – blacha trapezowa wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami,
  • wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nową stolarką okienną z PCV wraz z podokiennikami oraz stolarkę drzwiową aluminiową,
  • wykonanie termoizolacji budynku styropianem gr. 10cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
  • wymianę istniejących okładzin schodów i balkonów na płytki ceramiczne - gresowe,
  • wymianę istniejących okładzin ścian i posadzek w pomieszczeniach szatni i natrysków oraz kotłowni na płytki ceramiczne, tynk mozaikowy wraz z malowaniem ścian i sufitów,
  • wymianę przyborów sanitarnych oraz baterii umywalkowych i natryskowych.

Roboty instalacyjne obejmowały wymianę:

  • istniejących rurociągów centralnego ogrzewania wraz z kotłem grzewczym,
  • podgrzewacza i zasobników ciepłej wody użytkowej,
  • zbiornika hydroforowego na wodę ze studni.  

Roboty elektryczne związane były z wykonaniem instalacji odgromowej budynku obejmującej zwody poziome, przewody odprowadzające, przewody uziemiające oraz uziom otokowy.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 480 195,24 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 328 644,73 zł, kwota pomocy PROW wyniosła 246 483,54 zł.