Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów

 

 

 

 

GMINA STRYSZÓW

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów”


Od 1 września 2012 r. szkoły podstawowe z terenu gminy Stryszów realizują projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2012/2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-12-113/11-00 z dnia 21.11.2011 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i Gminą Stryszów.
Zgodnie z umową realizatorem projektu jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stryszowie zs w Stroniu.
Zakres projektu obejmuje realizację zajęć dodatkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu gminy Stryszów. Zaplanowane zajęcia mają na celu rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań uczniów, zminimalizowanie specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych a także zmniejszanie wad postawy, wad i zaburzeń wymowy.
Łącznie projektem objętych jest 162 uczniów, w tym 84 dziewczynki i 78 chłopców.
W projekcie zrealizowano działania związane z doposażeniem wszystkich szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Główne działania w projekcie obejmują realizację następujących zajęć dodatkowych w poszczególnych szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu:
1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 102 h, 3 grupy,
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 68 h, 2 grupy,
3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 68 h, 2 grupy,
4) Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – 34 h, 1 grupa,
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 68 h, 2 grupy.
6) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 87 h, 2 grupy.

Indywidualizacja SP Stronie


Szkoła Podstawowa w Stryszowie:
1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 90 h, 3 grupy,
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 h, 1 grupa,
3) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 60 h, 2 grupy,
4) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych literacko – 30 h, 1 grupa,
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo-ekologicznie, – 30 h, 1 grupa,
6) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. – 30 h, 1 grupa.
7) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – 36 h, 1 grupa.

Indywidualizacja SP Stryszów

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce:
1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 h, 2 grupy,
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 h, 2 grupy,
3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 75 h, 2 grupy,
4) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 45 h, 1 grupa,
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30 h, 1 grupa.

Indywidualizacja SP Dąbrówka

Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy:
1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 150 h, 3 grupy,
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 100 h, 2 grupy,
3) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 100 h, 2 grupy,
4) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 50 h, 1 grupa.
5) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych literacko – 34 h, 1 grupa,

Indywidualizacja SP Łękawica

Realizacja dodatkowych zajęć przyczyni się do wyeliminowania bądź złagodzenia dysfunkcji i nierówności wśród uczniów klas I-III. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i umeblowanie pozwoli na stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem.
Całkowita wartość projektu wynosi 120 131,06 zł. i jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu krajowego.

DO POBRANIA:

SPRAWOZDANIE z realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów” za okres od 01.09.2012 do 31.12.2012 r. - PDF