Zaświadczenie o stanie majątkowym

  • Drukuj

 

 

 I. PODSTAWA PRAWNA:

Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U.  z 2012 r., poz. 749 z późn. zmianami) art. 306a, 306b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Referat Finansowy, Wymiar podatków (parter, pok. 7) oraz strona internetowa www.stryszow.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Dziennik podawczy Urzędu Gminy w Stryszowie (parter, pokój nr 2)

IV.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Finansowy, Wymiar podatków (parter, pok. 7) tel. (33) 879 74 12

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.

VI.   OPŁATY:

Opata skarbowa w wysokości 17,00 zł

  • dodatkowo w przypadku dołączenia do wniosku  dokumentu stwierdzającego   udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Zwolnienia z opłaty skarbowej wynikają z ustawy o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 225 poz.1635 ) oraz załącznika do tej ustawy.

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

VIII.   TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku niezadowolenia z wydanego zaświadczenia  wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszów.
Zażalenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Stryszów lub przesłać pocztą.

IX.   INNE INFORMACJE

 

Brak.