Stawki podatku od nieruchomości

*** Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. ***


   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 4 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Stryszowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od nieruchomości w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
1.    W przypadku podatników będących przedsiębiorcami, stawki podatku, o których mowa w poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 załącznika do niniejszej uchwały, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).
2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. DZ. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) do złożenia w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres informacji, o których mowa został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (formularz stanowi załącznik).
3.     Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osoby fizycznej lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnika z ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de minimis”, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz bez zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.
4.    Wartością pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały jest różnica pomiędzy podstawową stawką podatku od nieruchomości, a stawkami preferencyjnymi. W przypadku podatku od budynków i ich części, o których mowa w poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 załącznika do uchwały, różnica pomiędzy wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu stawki z załącznika do niniejszej uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 1 i wyliczonego z  załącznika, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3.
5.    W przypadku, gdy działalność gospodarcza z wykorzystaniem nieruchomości na cele określone w załączniku do uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 nie jest prowadzona bezpośrednio przez podatnika, ale w imieniu i na rachunek innego podatnika, podatek wymierza się przy zastosowaniu stawek z załącznika, poz. 2, lit. b, pkt. 1 bez stosowania dodatkowych wymagań z ust. 1-4.

§ 3
Traci moc uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała nr XXVI/213/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/200/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2015 roku.

Załącznik
        do Uchwały Nr XXXV/282/2014
        Rady Gminy w Stryszowie
        z dnia 12 listopada 2014 r.

 

Poz. Treść Stawka w zł.
1. Od gruntów :  
  a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni -0,78
  b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -4,58
  c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni -0,24
2. Od budynków lub ich części :  
  a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej -0,64
  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na:  
 

1)      prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

-17,45
  2)      prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie piekarnictwa, cukiernictwa, rzeźnictwa - od 1 m2 powierzchni użytkowej -16,01
  3)   prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stolarstwa, tapicerstwa, szewstwa od 1 m2 powierzchni użytkowej:  
  - od 100 – 199 m2 - 17,07
  - od 200 – 299 m2 - 16,60
  - od 300 – 400 m2 - 15,38
  - powyżej 400 m2 - 14,11
  c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej -10,80
  d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej -3,40
     e/ pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej :  
  1)      szopy, obory, stodoły i podobne budynki wykorzystywane do hodowli zwierząt gospodarskich oraz do przechowywania płodów rolnych i opału -3,57
  2)      zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nie związane z działalnością gospodarczą) -7,42
  3)     garaże wolnostojące -4,44
  4)      inne pozostałe budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,70
3. Od budowli - od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 -2%

 

 

 

 


 

 

***** Uchwała NR XXV/200/2013 Rady Gminy w Stryszowie w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. *****Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 5 ust. 1 i 4 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) Rada Gminy w Stryszowie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała nr Nr XVI/117/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2014 roku.
2. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach Gminy Stryszów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik do Uchwały XXV/200/2013
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 21 października 2013r.

 

Poz. Treść Stawka w zł.
     
1. Od gruntów :  
  a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,77
     
  b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,56
     
  c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,22
     
     
2. Od budynków lub ich części :  
     
  a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,62
     
  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,45
     
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,75
     
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,33
      
  e) pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej :  
      -szopy, obory, stodoły i podobne budynki wykorzystywane do hodowli zwierząt gospodarskich oraz do przechowywania płodów rolnych i opału - 3,56
      -zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nie związane z działalnością gospodarczą - 7,39
      -garaże wolnostojące - 4,43
      -inne pozostałe budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,68
     
3. Od budowli - od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 -2%

 


 

 

 

 

 Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 4 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)


Rada Gminy w Stryszowie
uchwala,

co następuje:

§ 1

Ustala stawki podatku od nieruchomości w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W przypadku podatników będących przedsiębiorcami, stawki podatku, o których mowa w poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 załącznika do niniejszej uchwały, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
( Dz. Urz. UE L Nr 379 str. 5 z 28.12.2006).
2. W stosunku do podatników będących przedsiębiorcami, z zastosowaniem stawki o której mowa w ust. 1 wiąże się dodatkowy obowiązek przedłożenia:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis – dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres informacji, o których mowa został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (formularz stanowi załącznik).
3. Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osoby fizycznej lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnika z ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de minimis”, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz bez zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.
4. Wartością pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały jest różnica pomiędzy podstawową stawką podatku od nieruchomości, a stawkami preferencyjnymi. W przypadku podatku od budynków i ich części, o których mowa w poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 załącznika do uchwały, różnica pomiędzy wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu stawki z załącznika do niniejszej uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 1 i wyliczonego z załącznika, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3.
5. W przypadku, gdy działalność gospodarcza z wykorzystaniem nieruchomości na cele określone w załączniku do uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 nie jest prowadzona bezpośrednio przez podatnika, ale w imieniu i na rachunek innego podatnika, podatek wymierza się przy zastosowaniu stawek z załącznika, poz. 2, lit. b, pkt. 1 bez stosowania dodatkowych wymagań z ust. 1-4.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/73/11 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2013 roku.

2. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach Gminy Stryszów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik do Uchwały XVI/117/2012
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 11 października 2012r.

 

Poz. Treść Stawka w zł.
     
1. Od gruntów :  
  a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni -0,76
     
  b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -4,51
     
  c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni -0,20
     
     
2. Od budynków lub ich części :  
     
  a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej -0,61
     
  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na:  
     
  1) prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej, -17,28
     
  2) prowadzenie działalności gospodarczej w zakres piekarnictwa, cukiernictwa, rzeźnictwa - od 1 m2 -15,80
       
  3) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stolarstwa, tapicerstwa, szewstwa od 1 m2 pow. użytkowej:  
  - od 100 – 199 m2 -16,78
  - od 200 – 299 m2 -16,32
  - od 300 – 400 m2 -15,50
  - powyżej 400 m2 -13,93
     
  c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej -10,65
     
  d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej -3,30
     
  e/ pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej :  
  - szopy, obory, stodoły i podobne budynki wykorzystywane  do hodowli zwierząt gospodarskich oraz do przechowywania  płodów rolnych i opału -3,54
  - zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nie związane z działalnością gospodarczą) -7,32
  - garaże wolnostojące -4,39
  - inne pozostałe budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,61
     
     
3. Od budowli - od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 -2%

 

 

 


 

Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 4 i art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy w Stryszowie
uchwala,

co następuje:

§ 1

Ustala stawki podatku od nieruchomości w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W przypadku podatników będących przedsiębiorcami, stawki podatku, o których mowa w poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 załącznika do niniejszej uchwały, stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
( Dz. Urz. UE L Nr 379 str. 5 z 28.12.2006).
2. W stosunku do podatników będących przedsiębiorcami, z zastosowaniem stawki o której mowa w ust. 1 wiąże się dodatkowy obowiązek przedłożenia:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis – dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres informacji, o których mowa został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (formularz stanowi załącznik).
3. Po uprawomocnieniu się decyzji o ustaleniu podatku od nieruchomości od osoby fizycznej lub odpowiednio po otrzymaniu i zweryfikowaniu deklaracji na podatek od nieruchomości od osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, organ podatkowy wystawia dla podatnika z ust. 1 „zaświadczenie o pomocy de minimis”, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz bez zbędnej zwłoki przesyła zaświadczenie podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.
4. Wartością pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały jest różnica pomiędzy podstawową stawką podatku od nieruchomości, a stawkami preferencyjnymi. W przypadku podatku od budynków i ich części, o których mowa w poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 załącznika do uchwały, różnica pomiędzy wartością podatku wyliczonego przy zastosowaniu stawki z załącznika do niniejszej uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 1 i wyliczonego z załącznika, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3.
5. W przypadku, gdy działalność gospodarcza z wykorzystaniem nieruchomości na cele określone w załączniku do uchwały, poz. 2, lit. b, pkt. 2 i 3 nie jest prowadzona bezpośrednio przez podatnika, ale w imieniu i na rachunek innego podatnika, podatek wymierza się przy zastosowaniu stawek z załącznika, poz. 2, lit. b, pkt. 1 bez stosowania dodatkowych wymagań z ust. 1-4.

§ 3

Traci moc uchwała nr Nr XXXIV/212/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.

2. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach Gminy Stryszów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Załącznik do Uchwały IX/73/2011
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 28 listopada 2011

 

Poz. Treść Stawka w zł.
     
1. Od gruntów :  
  a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni -0,72
     
  b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -4,33
     
  c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni -0,18
     
     
2. Od budynków lub ich części :  
     
  a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej -0,58
     
  b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na:  
     
  1) prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej, -16,6
     
  2) prowadzenie działalności gospodarczej w zakres piekarnictwa, cukiernictwa, rzeźnictwa - od 1 m2 -15,1
       
  3) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stolarstwa, tapicerstwa, szewstwa od 1 m2 pow. użytkowej:  
  - od 100 – 199 m2 -16,1
  - od 200 – 299 m2 -15,65
  - od 300 – 400 m2 -14,5
  - powyżej 400 m2 -13,3
     
  c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej -10,24
     
  d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej -3,11
     
  e/ pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej :  
  - szopy, obory, stodoły i podobne budynki wykorzystywane  do hodowli zwierząt gospodarskich oraz do przechowywania  płodów rolnych i opału -3,4
  - zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nie związane z działalnością gospodarczą) -6,98
  - garaże wolnostojące -4,22
  - inne pozostałe budynki wcześniej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,36
     
     
3. Od budowli - od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 -2%

 

Uchwała Nr XXXV/282/2014

Rady Gminy w Stryszowie

z dnia 12 listopada 2014 r.

 

 

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.