INFORMACJA

Wójt Gminy Stryszów na podstawie obowiązków wynikających  z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1289) informuje,

że:

    1. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stryszów
     do 31 grudnia 2018 roku odbiera firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o.  z siedzibą: Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

     Zmieszane odpady komunalne,  odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stryszów są zagospodarowane przez firmę odbierającą odpady w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Zachodniego P.K. EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia
    2. gmina osiągnęła następujące poziomy:
     -  recyklingu,  przygotowania  do ponownego  użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
     • w roku 2013 - 24,48%
     • w roku 2014 - 61,22%
     • w roku 2015 – 73,91%
     • w roku 2016 – 44,30%
     • w roku 2017 – 44,43%
     - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
     • w roku 2013 – 100,00%
     • w roku 2014 – 100,00%
     • w roku 2015 – 100,00%
     • w roku 2016 – 100,00%
     • w roku 2017 – 100,00%
     - ograniczenia  masy odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych do składowania:
     • w roku 2013 – 0,00 %
     • w roku 2014 – 38,16 %
     • w roku 2015 – 0,84 %
     • w roku 2016 – 0,00%
     • w roku 2017 – 0,00%
    3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie obiektu LKS „Chełm” Stryszów – Stryszów nr 542  czynny jest (z wyjątkiem dni świątecznych) w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 16.00.
     PSZOK w Stryszowie obsługiwany jest przez firmę:
     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą Os. Rzeka 133,
     34-451 Tylmanowa<
    4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać:
     • w każdą sobotę miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych) na Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  znajdujący  się  przy LKS Chełm Stryszów – Stryszów 542, obsługiwany przez P.U.K. EMPOL Spółka z o. o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
     • dwa razy  w  roku  w  ramach  nieodpłatnej  zbiórki  odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego organizowanej przez Urząd Gminy Stryszów,
     • bezpłatnie w  sklepie  przy  zakupie  nowego  sprzętu  elektrycznego lub elektronicznego.