Informacja z zakresu gospodarki odpadami

Wójt Gminy Stryszów na podstawie obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) informuje, że:

 1. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stryszów od 15 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2017 odbiera firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą: Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stryszów są zagospodarowane przez firmę odbierającą odpady w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Zachodniego P.K. EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

 

 1. gmina osiągnęła następujące poziomy:

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w roku 2013 - 24,48%

 • w roku 2014 - 61,22%

 • w roku 2015 – 73,91%

 • w roku 2016 – 44,30%

 • w roku 2017 – 44,43%

 • w roku 2018 – 49,00%

 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w roku 2013 – 100,00%

 • w roku 2014 – 100,00%

 • w roku 2015 – 100,00%

 • w roku 2016 – 100,00%

 • w roku 2017 – 100,00%

 • w roku 2018 – 100,00%

 

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 • w roku 2013 – 0,00 %

 • w roku 2014 – 38,16 %

 • w roku 2015 – 0,84 %

 • w roku 2016 – 0,00 %

 • w roku 2017 – 0,00 %

 • w roku 2018 – 0,00 %

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie obiektu LKS „Chełm” Stryszów – Stryszów nr 542, czynny jest w każdą drugą sobotę miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. od 8:00 do 16:00.

PSZOK w Stryszowie obsługiwany jest przez firmę:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą Os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa

 

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać:

 • w każdą drugą sobotę miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych) na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy LKS Chełm Stryszów – Stryszów 542, obsługiwany przez P.U.K. EMPOL Spółka z o. o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

 • dwa razy w roku w ramach nieodpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanej przez Urząd Gminy Stryszów,

 • bezpłatnie w sklepie przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Informacja w wersji w pdf