Ogłoszenie Wójta Gminy

Informuję o podjęciu przez Radę Gminy w Stryszowie

uchwały Nr XXVI/217/2017z dnia 20 września 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica
w zakresie przeznaczenia części terenów upraw polowych i ogrodniczych (bez zabudowy)
na tereny upraw polowych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.