Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stryszów za rok 2018

 

 1. Wstęp.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stryszów za rok 2018 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 1. Podstawa prawna.

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej Analizy stanowi Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 1. Zakres analizy:

 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 4. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

 5. Liczba mieszkańców objęta systemem gospodarki odpadami komunalnymi
  w roku 2018 r.

 6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
  w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

 7. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

 8. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.

 

 

 1. Zagadnienia ogólne

 1. Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie
  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stryszów realizowane było przez:

 • Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Sp. z o. o. w Krakowie - od 01.07.2013 roku do 30.06.2014 roku.

 • P.H.U. AUTO SERWIS Skup Złomu Wioletta Chowaniec z Wadowic
  – od 01.07.2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; od 01.01.2015 roku
  do 18.12.2015 roku.

 • PUK „EMPOL” Sp. z o. o. z Tylmanowej od 22.12.2015 roku do chwili obecnej.

 1. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w gminie Stryszów:

 • Zgodnie z ustawą w Gminie Stryszów funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obiekt zlokalizowany jest przy boisku sportowym LKS Chełm Stryszów nr 542. Punkt jest ogólnodostępny, w 2018 roku czynny był w każdą sobotę ( z wyjątkiem dni świątecznych)
  w godz. od 10.00 do 16.00. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane. Przeterminowane lekarstwa można oddać bezpłatnie do apteki MEDIQ Stryszów nr 626, zużyte baterie do pojemnika wystawionego w korytarzu Urzędu Gminy.

 • W roku 2018 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwała firma P.U.K. EMPOL z Tylmanowej. W okresie od 1 stycznia 2018 roku
  do 31 grudnia 2018 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie odpady dostarczyło 516 osób, łącznie w roku 2018 oddano 162,90 Mg odpadów.

 • W gminie Stryszów odpady segregowane oraz niesegregowane odbierane
  są od mieszkańców przez cały rok 2 razy w miesiącu.

 • W 2018 roku dwukrotnie (kwiecień i wrzesień) zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego, w której zebrano łącznie 118,32 Mg odpadów.

 • W 2018 roku funkcjonowało 5 frakcji odpadów komunalnych – papier, plastik i metal, szkło, odpady biodegradowalne oraz odpady niesegregowane, które mieszkańcy mogli oddawać w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

 • W 2018 roku z terenu gminy Stryszów odbierano używaną odzież, obuwie, zabawki i tekstylia z pojemników rozstawionych po terenie gminy (10 sztuk) będące własnością Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Kraków.

 

 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Stryszów nie ma technicznych możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 1. Inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2018 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W najbliższych latach planowany
jest zakup kolejnych koszy ulicznych, a także powiększenie i pełne wyposażenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie.

 

 

 1. L. p.

  Miesiąc

  Koszty odbioru
  i zagospodarowania odpadów komunalnych [zł]

  1

  Styczeń

  66 067,19

  2

  Luty

  51 814,12

  3

  Marzec

  64 729,61

  4

  Kwiecień

  87 596,10

  5

  Maj

  64 406,84

  6

  Czerwiec

  42 775,41

  7

  Lipiec

  55 206,38

  8

  Sierpień

  61 840,43

  9

  Wrzesień

  56 151,40

  10

  Październik

  55 932,68

  11

  Listopad

  63 794,54

  12

  Grudzień

  56 746,46

   

  SUMA

  727 061,16

  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 

 

 1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres
  od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Od 1 lipca 2013 roku w gminie Stryszów obowiązują miesięczne opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniające sposób gospodarowania odpadami oraz liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

W roku 2018 obowiązywały następujące opłaty:

 1. Dla mieszkańców stale zamieszkujących gminę:

 • zbierających odpady selektywnie – 8,00 zł/os.,

 • zbierających odpady selektywnie w rodzinach wielodzietnych ulga
  na 3-cie i kolejne dziecko – 5,00 zł/os.,

 • zbierających odpady nieselektywnie – 16,00 zł/os.,

 • zbierających odpady nieselektywnie w rodzinach wielodzietnych ulga
  na 3-cie i kolejne dziecko – 8,00 zł/os.

 1. Dla mieszkańców letniskowych i przebywających czasowo na terenie gminy:

 • zbierających odpady selektywnie – 84,00 zł/rok,

 • zbierających odpady nieselektywnie – 168,00 zł/rok.

 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, ale na których powstają odpady komunalne:

 • Pojemnik 120 l.: selektywnie – 20,00zł/msc.,

nieselektywnie – 40,00zł/msc.

 • Pojemnik 240 l.: selektywnie – 30,00zł/msc.,

nieselektywnie – 60,00zł/msc.

 • Pojemnik 1100 l.: selektywnie – 50,00zł/msc.,

nieselektywnie – 100,00zł/msc.

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

1

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

615 899,84 zł

2

Należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

650 628,50 zł

3

Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

25 240,95 zł

4

Koszty związane odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

727 061,16 zł

5

Koszty administracyjne niezbędne do funkcjonowania systemu

69 885,89 zł

 

Z powyższych danych wynika, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające.

 

Liczba mieszkańców.

 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018r. – 6 891 osób.

 2. Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
  6008 osób; liczba budynków objętych systemem: 1999 budynków.

 3. Liczba nieruchomości o charakterze letniskowym: 85 budynków.

 4. Liczba instytucji i firm: 89.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
  w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 13 września 2013 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250) urząd gminy ma obowiązek przeanalizować liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art. 1 u. c. p. g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania o których mowa w art. 6 ust. 6-12. Na dzień 31.12.2018r. liczba ta wynosi 0.

 

 

 1. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

W 2018 roku z terenu gminy Stryszów odebrano łącznie 1 709,79 Mg odpadów komunalnych. W tym:

 • W zbiórkach:

- Niesegregowane zmieszane odpady komunalne - 1 125,78 Mg

- Opakowania z papieru i tektury - 13,12 Mg

- Opakowania z tworzyw sztucznych - 175,42 Mg

- Opakowania ze szkła - 111,34 Mg

- Odpady ulegające biodegradacji - 3,28 Mg

 

 • W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie:

- Odpady wielkogabarytowe - 77,24 Mg

- Zużyte opony - 8,90 Mg

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 0,30 Mg

- Zmieszane odpady betonu, gruzu betonowego - 76,08 Mg

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje - 0,36 Mg

 

 • W zbiórkach odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów:

- Zużyte opony - 10,26 Mg

- Odpady wielkogabarytowe - 99,92 Mg

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 6,29 Mg

- Leki - 0,24 Mg

- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje - 1,22 Mg

- Leki inne niż wymienione w 20 01 31 - 0,24 Mg

 1. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.

 

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 oraz 20 02 01 poddanych składowaniu w 2018 roku wyniosła 0,00 Mg.

Gmina Stryszów w 2018 roku osiągnęła następujące poziomy:

 • recyklingu,  przygotowania  do ponownego  użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49,00 %

 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

 • ograniczenia  masy odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych do składowania – 0,00 %

 

Sporządziła:

Rusin Agnieszka

 

Stryszów, 2019

 

 

Analiza w formacie pdf