INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI


Wójt Gminy Stryszów na podstawie obowiązków wynikających  z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) informuje, że:
a) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stryszów od 15 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku będzie   odbierała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  „EMPOL” Sp. z o. o.  z siedzibą: Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.
Zmieszane odpady komunalne,  odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stryszów są zagospodarowane przez firmę odbierającą odpady w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Zachodniego P.K. EKO Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia
b) gmina osiągnęła następujące poziomy:
-  recyklingu,  przygotowania  do ponownego  użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
   w roku 2013 - 24,48%
   w roku 2014 - 61,22%
   w roku 2015 – 73,91%
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
   w roku 2013 – 100,00%
   w roku 2014 – 100,00%
   w roku 2015 – 100,00%
- ograniczenia  masy odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych do składowania:
   w roku 2013 – 0,00 %
   w roku 2014 – 38,16 %
   w roku 2015 – 0,84 %
c) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany  na terenie obiektu LKS „Chełm” Stryszów – Stryszów nr 542  czynny jest (z wyjątkiem dni świątecznych) w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 16.00.
PSZOK w Stryszowie obsługiwany jest przez firmę:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą Os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać:
-  w każdą sobotę miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych) na Punkt Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  znajdujący  się  przy LKS Chełm Stryszów –  Stryszów 542, obsługiwany przez P.U.K. EMPOL Spółka z o. o. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
-  dwa  razy  w  roku  w  ramach  nieodpłatnej  zbiórki  odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego organizowanej przez Urząd Gminy Stryszów,
-  bezpłatnie  w  sklepie  przy  zakupie  nowego  sprzętu  elektrycznego lub elektronicznego.